Welcome to the Sham Group!

Publication Year: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 1995-2010

Back to Top

2023

 1. Yu Liu, Xuchun Wang, Qingye Li, Tianran Yan, Xiangxi Lou, Congyang Zhang, Muhan Cao, Liang Zhang, Tsun-Kong Sham, Qiao Zhang, Le He, Jinxing Chen. Photothermal catalytic polyester upcycling over cobalt single-site catalyst. Advanced Functional Materials 2023, 33, 2210283. DOI:10.1002/adfm.202210283
 2. Mingyu Chu, Xianpeng Wang, Xuchun Wang, Xiangxi Lou, Congyang Zhang, Muhan Cao, Lu Wang, Youyong Li, Sibao Liu, Tsun-Kong Sham, Qiao Zhang, Jinxing Chen. Site-selective polyolefin hydrogenolysis on atomic Ru for methanation suppression and liquid fuel production. Research 2023, 6, 0032. DOI:10.34133/research.0032
 3. Xuchun Wang, Yu Liu, Xing-Yu Ma, Lo-Yueh Chang, Qixuan Zhong, Qi Pan, Zhiqiang Wang, Xiaolei Yuan, Muhan Cao, Fenglei Lyu, Yaoyue Yang, Jinxing Chen, Tsun-Kong Sham, Qiao Zhang.The Role of Bismuth in Suppressing the CO Poisoning in Alkaline Methanol Electrooxidation: Switching the Reaction from the CO to Formate Pathway. Nano Letters 2023, 23, 2, 685-693. DOI:10.1021/acs.nanolett.2c04568
 4. Jianwen Liang, Yuanmin Zhu, Xiaona Li, Jing Luo, Sixu Deng, Yang Zhao, Yipeng Sun, Duojie Wu, Yongfeng Hu, Weihan Li, Tsun-Kong Sham, Ruying Li, Meng Gu, Xueliang Sun. A gradient oxy-thiophosphate-coated Ni-rich layered oxide cathode for stable all-solid-state Li-ion batteries. Nature Communications 2023, 14, 146. DOI:10.1038/s41467-022-35667-7
 5. Maria Olivia Avilés, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, François Lagugné-Labarthet. On the oxidation of VS2 2D platelets using tip-enhanced Raman spectroscopy. Current Opinion in Solid State and Materials Science 2023, 27, 1. DOI:10.1016/j.cossms.2022.101044
 6. Chen Peng, Songtao Yang, Gan Luo, Shuai Yan, Mohsen Shakouri, Junbo Zhang, Yangshen Chen, Zhiqiang Wang, Wei Wei, Tsun-Kong Sham, Gengfeng Zheng. Over 2 A cm-2 CO2-to-Ethanol Conversion by Alkali-Metal Cation Induced Copper With Dominant (200) Facets. Small 2023, 19, 23. DOI:10.1002/smll.202207374
 7. Zhi Liang Dong, Zhiqiang Wang, Yun-Mui Yiu, Jiamin Fu, Bi-Hsuan Lin, Lo-Yueh Chang, Tsun-Kong Sham. Synthesis and optical properties of phosphorus doped ZnO: X-ray absorption, X-ray emission, and X-ray excited optical luminescence studies. Pure and Applied Chemistry 2023. DOI:10.1515/pac-2022-1116
 8. Zikai Xu, Chen Peng, Gan Luo, Songtao Yang, Pinger Yu, Shuai Yan, Mohsen Shakouri, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Gengfeng Zheng.High-rate CO2-to-CH4 Electrosynthesis by Undercoordinated Cu Sites in Alkaline-Earth-Metal Perovskites with Strong Basicity. Advanced Energy Materials 2023, 13 19, 2204417. DOI:10.1002/aenm.202204417
 9. Jian Jin, Joshua Wicks, Qiuhong Min, Jun Li, Yongfeng Hu, Jingyuan Ma, Yu Wang, Zheng Jiang, Yi Xu, Ruihu Lu, Gangzheng Si, Panagiotis Papangelakis, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Pengfei Ou, Xue Wang, Zhu Chen, Wei Zhang, Kesong Yu, Jiayang Song, Xiaohang Jiang, Peng Qiu, Yuanhao Lou, Dan Wu, Yu Mao, Adnan Ozden, Chundong Wang, Bao Yu Xia, Xiaobing Hu, Vinayak P Dravid, Yun-Mui Yiu, Tsun-Kong Sham, Ziyun Wang, David Sinton, Liqiang Mai, Edward H Sargent, Yuanjie Pang. Constrained C2 adsorbate orientation enables CO-to-acetate electroreduction. Nature 2023, 617, 724-729. DOI:10.1038/s41586-023-05918-8
 10. Chen Peng, Songtao Yang, Gan Luo, Shuai Yan, Ning Chen, Junbo Zhang, Yangshen Chen, Xuchun Wang, Zhiqiang Wang, Wei Wei, Tsun-Kong Sham, Gengfeng Zheng. Ampere-level CO2-to-formate electrosynthesis using highly exposed bismuth (110) facets modified with sulfur-anchored sodium cations. Chem 2023. DOI:10.1016/j.chempr.2023.05.008
 11. Shumin Zhang, Feipeng Zhao, Jiatang Chen, Jiamin Fu, Jing Luo, Sandamini H Alahakoon, Lo-Yueh Chang, Renfei Feng, Mohsen Shakouri, Jianwen Liang, Yang Zhao, Xiaona Li, Le He, Yining Huang, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. A family of oxychloride amorphous solid electrolytes for long-cycling all-solid-state lithium batteries. Nature Communications 2023, 14, 3780. DOI:10.1038/s41467-023-39197-8
 12. Stephanie N. Bonvicini, Annie Hoang, Viola I. Birss, Sarah K. Purdy, Ramaswami Sammynaiken, Tsun-Kong Sham, and Yujun Shi. Pt-Rich Core/Au-Rich Shell Nanoparticle Formation Using Pulsed Laser-Induced Dewetting and Their Electrochemical Characteristics. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127, 28, 13945–13957. DOI:10.1021/acs.jpcc.3c02849
 13. Jiabin Xu, Kun Feng, Cheng Lu, Xuchun Wang, Jiatang Chen, Zhiqiang Wang, Jun Zhong, Yining Huang, Tsun-Kong Sham. Atomically Dispersed Mg–N–C Material Supported Highly Crystalline Pt3Mg Nanoalloys for Efficient Oxygen Reduction Reaction. The Journal of Physical Chemistry Letters 2023, 14, 37, 8296–8305. DOI:10.1021/acs.jpclett.3c01870
 14. Ali Feizabadi, Jiatang Chen, Mohammad Norouzi Banis, Yun Mui Yiu, Lei Zhang, Xueliang Sun, Tsun-Kong Sham. Cobalt-Doped Pd@Pt Core–Shell Nanoparticles: A Correlative Study of Electronic Structure and Catalytic Activity in ORR. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127, 38, 18843–18854. DOI:10.1021/acs.jpcc.3c04274
 15. Weilin Tu, Mingyu Chu, Xianpeng Wang, Xuchun Wang, Yifan Li, Wenxiu Yang, Muhan Cao, Lu Wang, Youyong Li, Tsun-Kong Sham, Yi Cui, Qiao Zhang, Jinxing Chen. SMSI-induced charge transfer for selective hydrogenolysis of polyolefins. Applied Catalysis B: Environmental 2023, 339, 123122. DOI:10.1016/j.apcatb.2023.123122
 16. Qingyun Kang, Mingyu Chu, Panpan Xu, Xuchun Wang, Shiqi Wang, Muhan Cao, Oleksandr Ivasenko, Tsun-Kong Sham, Qiao Zhang, Qiming Sun, Jinxing Chen. Entropy Confinement Promotes Hydrogenolysis Activity for Polyethylene Upcycling. Angewandte Chemie International Edition 2023. DOI:10.1002/anie.202313174
 17. Jiamin Fu, Shuo Wang, Duojie Wu, Jing Luo, Changhong Wang, Jianwen Liang, Xiaoting Lin, Yang Hu, Shumin Zhang, Feipeng Zhao, Weihan Li, Minsi Li, Hui Duan, Yang Zhao, Meng Gu, Tsun-Kong Sham, Yifei Mo, Xueliang Sun. Halide Heterogeneous Structure Boosting Ionic Diffusion and High‐Voltage Stability of Sodium Superionic Conductors. Advanced Materials 2023. DOI:10.1002/adma.202308012
 18. Weihan Li, Minsi Li, Po-Hsiu Chien, Shuo Wang, Chuang Yu, Graham King, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Mohsen Shakouri, Renfei Feng, Bolin Fu, Hamidreza Abdolvand, Adam Fraser, Ruying Li, Yining Huang, Jue Liu, Yifei Mo, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Lithium-compatible and air-stable vacancy-rich Li9N2Cl3 for high–areal capacity, long-cycling all–solid-state lithium metal batteries. Science Advances 2023, 9, 42. DOI:10.1126/sciadv.adh4626

2022

 1. Jin He, Rui Shi, Zhiqiang Wang, Minsi Li, Tsun‐Kong Sham, Lianshe Fu. Suppression of Eu2+ Luminescence Loss. Advanced Optical Materials 2022, 10, 1, 2101751. DOI:10.1002/adom.202101751
 2. Chen Peng, Xiaorong Zhu, Zikai Xu, Shuai Yan, Lo Yueh Chang, Zhiqiang Wang, Junbo Zhang, Menghuan Chen, Tsun‐Kong Sham, Yafei Li, Gengfeng Zheng. Lithium Vacancy‐Tuned [CuO4] Sites for Selective CO2 Electroreduction to C2+ Products. Small 2022, 18, 8, 2106433. DOI:10.1002/smll.202106433
 3. Lu Yao, Jiatang Chen, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham. TiO2 Nanotubes: Morphology, Size, Crystallinity, and Phase-Dependent Properties from Synchrotron-Spectroscopy Studies. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126, 6, 3265-3275. DOI:10.1021/acs.jpcc.1c10577
 4. Qixuan Zhong, Xuchun Wang, Mingyu Chu, Yinghua Qiu, Di Yang, Tsun‐Kong Sham, Jinxing Chen, Lu Wang, Muhan Cao, Qiao Zhang. Ultra‐Stable CsPbX3@Pyrophosphate Nanoparticles in Water over One Year. Small 2022, small, 2107548. DOI:10.1002/smll.202107548
 5. Chen Peng, Zikai Xu, Gan Luo, Shuai Yan, Junbo Zhang, Si Li, Yangsheng Chen, Lo Yueh Chang, Zhiqiang Wang, Tsun‐Kong Sham, Gengfeng Zheng. Highly‐Exposed Single‐Interlayered Cu Edges Enable High‐Rate CO2‐to‐CH4 Electrosynthesis. Advanced Energy Materials 2022, Adv. Energy Mater, 2200195. DOI:10.1002/aenm.202200195
 6. Federica Mian, Gregorio Bottaro, Zhiqiang Wang, Yun-Mui Yiu, Marzio Rancan, Tsun-Kong Sham, Lidia Armelao. Chromium doped ZnGa2O4 thin films: An X-ray absorption near edge structure (XANES) and X-ray excited optical luminesce (XEOL) study. Applied Surface Science 2022, 577, 151896. DOI:10.1016/j.apsusc.2021.151896
 7. Matthew J Turnbull, Yun Mui Yiu, Maxwell Goldman, Tsun-Kong Sham, Zhifeng Ding.Favorable Bonding and Band Structures of Cu2ZnSnS4 and CdS Films and Their Photovoltaic Interfaces. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14, 28, 32683-32695. DOI:10.1021/acsami.2c06892
 8. Tsun Kong Sham. X-ray excited optical luminescence. International Tables for Crystallography (2022) Volume I. DOI:10.1107/S1574870720007569
 9. Yali Ji, Zheng Chen, Ruilin Wei, Chao Yang, Yuhang Wang, Jie Xu, Hao Zhang, Anxiang Guan, Jiatang Chen, Tsun-Kong Sham, Jun Luo, Yaoyue Yang, Xin Xu, Gengfeng Zheng. Selective CO-to-acetate electroreduction via intermediate adsorption tuning on ordered Cu-Pd sites. Nature Catalysis 2022, 5, 251-258. DOI:10.1038/s41929-022-00757-8
 10. Pooneh Farhat, Maria Olivia Avilés, Sydney Legge, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, François Lagugné-Labarthet. Tip-Enhanced Raman Spectroscopy and Tip-Enhanced Photoluminescence of MoS2 Flakes Decorated with Gold Nanoparticles. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126, 16, 7086-7095. DOI:10.1021/acs.jpcc.1c10186
 11. Vanessa A Béland, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Paul J Ragogna. Polymer networks functionalized with low-valent phosphorus cations. Journal of Polymer Science 2022, 60, 16, 2508-2517. DOI:10.1002/pol.20220227
 12. Chen Peng, Songtao Yang, Gan Luo, Shuai Yan, Mohsen Shakouri, Junbo Zhang, Yangshen Chen, Weihan Li, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Gengfeng Zheng. Surface Co-Modification of Halide Anions and Potassium Cations Promotes High-Rate CO2-to-Ethanol Electrosynthesis. Advanced Materials 2022, 34, 39, 2204476. DOI:10.1002/adma.202204476
 13. Xuchun Wang, Mingyu Chu, Mengwen Wang, Qixuan Zhong, Jiatang Chen, Zhiqiang Wang, Muhan Cao, Hao Yang, Tao Cheng, Jinxing Chen, Tsun-Kong Sham, Qiao Zhang. Unveiling the Local Structure and Electronic Properties of PdBi Surface Alloy for Selective Hydrogenation of Propyne. ACS nano 2022, 16, 10, 16869-16879. DOI:10.1021/acsnano.2c06834
 14. Zhiyi Wu, Jiahui Shen, Chaoran Li, Chengcheng Zhang, Kai Feng, Zhiqiang Wang, Xuchun Wang, Debora Motta Meira, Mujin Cai, Dake Zhang, Shenghua Wang, Mingyu Chu, Jinxing Chen, Yuyao Xi, Liang Zhang, Tsun-Kong Sham, Alexander Genest, G�nther Rupprechter, Xiaohong Zhang, Le He. Mo2TiC2 MXene-Supported Ru Clusters for Efficient Photothermal Reverse Water-Gas Shift. ACS nano 2023, 17, 2, 1550-1559. DOI:10.1021/acsnano.2c10707
 15. Jiamin Fu, Shuo Wang, Jianwen Liang, Sandamini H Alahakoon, Duojie Wu, Jing Luo, Hui Duan, Shumin Zhang, Feipeng Zhao, Weihan Li, Minsi Li, Xiaoge Hao, Xiaona Li, Jiatang Chen, Ning Chen, Graham King, Lo-Yueh Chang, Ruying Li, Yining Huang, Meng Gu, Tsun-Kong Sham, Yifei Mo, Xueliang Sun. Superionic Conducting Halide Frameworks Enabled by Interface-Bonded Halides. Journal of the American Chemical Society 2023, 145, 4, 2183-2194. DOI:10.1021/jacs.2c09446

2021

 1. Jiatang Chen, Y. Zou Finfrock, Zhiqiang Wang, and Tsun-Kong Sham. High Energy Resolution Fluorescence Detection of the Pt L3,2-Edge Whitelines of Pt-Based Bimetallic Systems: Implications for the Pt 5d5/2,3/2 Density of States. The Journal of Physical Chemistry C 2021, 125, 4, 2327-2333. DOI:10.1021/acs.jpcc.0c10596
 2. Zhengxiang Gu, Hao Shen, Zheng Chen, Yaoyue Yang, Chao Yang, Yali Ji, Yuhang Wang, Chan Zhu, Junlang Liu, Jun Li, Tsun-KongSham, Xin Xu, Gengfeng Zheng. Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction to C2+ Alcohols at Defect-Site-Rich Cu Surface. Joule 2021, 5, 2, 429-440. DOI:10.1016/j.joule.2020.12.011
 3. Feipeng Zhao, Sandamini H. Alahakoon, Keegan Adair, Shumin Zhang, Wei Xia, Weihan Li, Chuang Yu, Renfei Feng, Yongfeng Hu, Jianwen Liang, Xiaoting Lin, Yang Zhao, Xiaofei Yang, Tsun‐Kong Sham, Huan Huang, Li Zhang, Shangqian Zhao, Shigang Lu, Yining Huang, Xueliang Sun. An Air‐Stable and Li‐Metal‐Compatible Glass‐Ceramic Electrolyte enabling High‐Performance All‐Solid‐State Li Metal Batteries. Advanced Materials 2021, 33, 8, 2006577. DOI:10.1002/adma.202006577
 4. Aso Navaee, Abdollah Salimi, Tsun-Kong Sham. Bipolar electrochemistry as a powerful technique for rapid synthesis of ultrathin graphdiyne nanosheets: Improvement of photoelectrocatalytic activity toward both hydrogen and oxygen evolution. International Journal of Hydrogen Energy 2021, 46, 24, 12906-12914. DOI:10.1016/j.ijhydene.2021.01.117
 5. Junjie Li, Mohammad Norouzi Banis, Zhouhong Ren, Keegan R. Adair, Kieran Doyle‐Davis, Debora Motta Meira, Y. Zou Finfrock, Lei Zhang, Fanpeng Kong, Tsun‐Kong Sham, Ruying Li, Jun Luo, Xueliang Sun. Unveiling the Nature of Pt Single‐Atom Catalyst during Electrocatalytic Hydrogen Evolution and Oxygen Reduction Reactions. Small 2021, 17, 11, 2007245. DOI:10.1002/smll.202007245
 6. Minsi Li, Weihan Li, Ning Chen, Jianwen Liang, Yanyu Liu, Mohammad Norouzi Banis, Junjie Li, Yiming Xiao, Xuejie Gao, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Kieran Doyle-Davis, Yulong Liu, Yun Mui Yiu, Dejun Li, Shiyu Liu, Ruying Li, Frank Brandys, Ranjith Divigalpitiya, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun. Revealing Dopant Local Structure of Se-Doped Black Phosphorus. Chemistry of Materials 2021, 33, 6, 2029–2036. DOI:10.1021/acs.chemmater.0c04072
 7. Chunyang Duan, Dong Zhao, Xiang Wang, Bei Ren, Mengqi Li, Zenghua Zhao, Hongying Liu, Tsun-Kong Sham, and Yu Wang. Highly Textured Assembly of Engineered Si Nanowires for Artificial Synapses Model. ACS Applied Electronic Materials 2021, 3, 3, 1375–1383. DOI:10.1021/acsaelm.1c00004
 8. Chen Peng, Gan Luo, Junbo Zhang, Menghuan Chen, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Lijuan Zhang, Yafei Li, Gengfeng Zheng. Double sulfur vacancies by lithium tuning enhance CO2 electroreduction to n-propanol. Nature Communications 2021, 12, 1580. DOI:10.1038/s41467-021-21901-1
 9. Fei Sun, Yuxuan Xiang, Qian Sun, Guiming Zhong, Mohammad Norouzi Banis, Weihan Li, Yulong Liu, Jing Luo, Ruying Li, Riqiang Fu, Tsun-Kong Sham, Yong Yang, Xuhui Sun, and Xueliang Sun. Insight into Ion Diffusion Dynamics/Mechanisms and Electronic Structure of Highly Conductive Sodium-Rich Na3+xLaxZr2–xSi2PO12 (0 ≤ x ≤ 0.5) Solid-State Electrolytes. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 11, 13132–13138. DOI:10.1021/acsami.0c21882
 10. Wei Xiao, Qian Sun, Jian Liu, Biwei Xiao, Xia Li, Per-Anders Glans, Jun Li, Ruying Li, Xifei Li, Jinghua Guo, Wanli Yang, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Engineering Surface Oxygenated Functionalities on Commercial Carbon toward Ultrafast Sodium Storage in Ether-Based Electrolytes. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 12, 33, 37116-37127. DOI:10.1021/acsami.0c08899
 11. Jiatang Chen, Y. Zou Finfrock, Zhiqiang Wang & Tsun-Kong Sham. Strain and ligand effects in Pt-Ni alloys studied by valence-to-core X-ray emission spectroscopy. Scientific Reports 2021, 11, 13698. DOI:10.1038/s41598-021-93068-0
 12. Shuai Yan, Chen Peng, Chao Yang, Yangshen Chen, Junbo Zhang, Anxiang Guan, Ximeng Lv, Haozhen Wang, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Qing Han, Gengfeng Zheng. Electron Localization and Lattice Strain Induced by Surface Lithium Doping Enable Ampere‐Level Electrosynthesis of Formate from CO2. Angewandte Chemie 2021, 60, 1–6. DOI:10.1002/anie.202111351
 13. Alison Stark, Fraser Filice, James J Noël, Ronald R Martin, Tsun-Kong Sham, Yanhui Zou Finfrock, Steve M Heald. Retrieving Tarnished Daguerreotype Content Using X-ray Fluorescence Imaging—Recent Observations on the Effect of Chemical and Electrochemical Cleaning Methods. Heritage 2021, 4, 3, 1605-1615. DOI:10.3390/heritage4030089
 14. Minsi Li, Weihan Li, Yongfeng Hu, Andrey A Yakovenko, Yang Ren, Jing Luo, William M Holden, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Xuejie Gao, Feipeng Zhao, Jianwen Liang, Renfei Feng, Ruying Li, Gerald T Seidler, Frank Brandys, Ranjith Divigalpitiya, Tsun‐Kong Sham, Xueliang Sun. New Insights into the High‐Performance Black Phosphorus Anode for Lithium‐Ion Batteries. Advanced Materials 2021, 33, 35, 2101259. DOI:10.1002/adma.202101259
 15. Huicheng Hu, Wenhao Guan, Yafeng Xu, Xuchun Wang, Linzhong Wu, Min Chen, Qixuan Zhong, Yong Xu, Youyong Li, Tsun-Kong Sham, Xiaohong Zhang, Lu Wang, Muhan Cao, Qiao Zhang. Construction of Single-Atom Platinum Catalysts Enabled by CsPbBr3 Nanocrystals. ACS Nano 2021, 15, 8, 13129-13139. DOI:10.1021/acsnano.1c02515
 16. Matthew Ward, Tom Regier, Johannes Vogt, Wei-Qiang Han, Tsun-Kong Sham. Direct Observation of Optical Band Gap Components in Ga1–xZnxN1–xOx Solid-Solution Nanoparticles. J. Phys. Chem. C 2021, 125, 35, 19438–19444. DOI:10.1021/acs.jpcc.1c04016
 17. Shumin Zhang, Feipeng Zhao, Shuo Wang, Jianwen Liang, Jian Wang, Changhong Wang, Hao Zhang, Keegan Adair, Weihan Li, Minsi Li, Hui Duan, Yang Zhao, Ruizhi Yu, Ruying Li, Huan Huang, Li Zhang, Shangqian Zhao, Shigang Lu, Tsun‐Kong Sham, Yifei Mo, Xueliang Sun. Advanced High‐Voltage All‐Solid‐State Li‐Ion Batteries Enabled by a Dual‐Halogen Solid Electrolyte. Advanced Energy Materials 2021, 11, 32, 2100836. DOI:10.1002/aenm.202100836
 18. Negar Alizadeh, Abdollah Salimi, Tsun-Kong Sham, Paul Bazylewski, Giovanni Fanchini, Fardin Fathi, Farzad Soleimani. Hierarchical Co(OH)2/FeOOH/WO3 ternary nanoflowers as a dual-function enzyme with pH-switchable peroxidase and catalase mimic activities for cancer cell detection and enhanced photodynamic therapy. Chemical Engineering Journal 2021, 417, 129134. DOI:10.1016/j.cej.2021.129134
 19. Yong Xu, Xuchun Wang, Di Yang, Zeyuan Tang, Muhan Cao, Huicheng Hu, Linzhong Wu, Lijia Liu, John McLeod, Haiping Lin, Youyong Li, Yeshayahu Lifshitz, Tsun-Kong Sham, Qiao Zhang. Stabilizing Oxygen Vacancies in ZrO2 by Ga2O3 Boosts the Direct Dehydrogenation of Light Alkanes. ACS Catalysis 2021, 11, 16, 10159-10169. DOI:10.1021/acscatal.1c02621
 20. Negar Alizadeh, Abdollah Salimi, Tsun-Kong Sham. CuO/Cu-MOF nanocomposite for highly sensitive detection of nitric oxide released from living cells using an electrochemical microfluidic device. Microchimica Acta 2021, 188, 7, 1-11. DOI:10.1007/s00604-021-04891-1
 21. Michael W Murphy, Laura Bovo, Gregorio Bottaro, Lidia Armelao, Tsun-Kong Sham. Electronic and relating behavior of Mn-doped ZnO nanostructures: An x-ray absorption spectroscopy study. AIP Advances 2021, 11, 6, 065027. DOI:10.1063/5.0047053
 22. Fei Sun, Yuxuan Xiang, Qian Sun, Guiming Zhong, Mohammad Norouzi Banis, Yulong Liu, Ruying Li, Riqiang Fu, Matthew Zheng, Tsun‐Kong Sham, Yong Yang, Xuhui Sun, Xueliang Sun. Origin of High Ionic Conductivity of Sc‐Doped Sodium‐Rich NASICON Solid‐State Electrolytes. Advanced Functional Materials 2021, 31, 2102129. DOI:10.1002/adfm.202102129
 23. Xiao Wang, Yurong Ma, Qingyao Wu, Zhenzhen Wang, Yichen Tao, Yajie Zhao, Bo Wang, Jingjing Cao, Hui Wang, Xiaoqing Gu, Hui Huang, Si Li, Xiaoyong Wang, Fengrui Hu, Mingwang Shao, Liangsheng Liao, Tsun‐Kong Sham, Yang Liu, Zhenhui Kang. Ultra‐Bright and Stable Pure Blue Light‐Emitting Diode from O, N Co‐Doped Carbon Dots. Laser & Photonics Reviews 2021, 15, 3, 2000412. DOI:10.1002/lpor.202000412
 24. Yipeng Sun, Changtai Zhao, Keegan R Adair, Yang Zhao, Lyudmila V Goncharova, Jianneng Liang, Changhong Wang, Junjie Li, Ruying Li, Mei Cai, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Regulated lithium plating and stripping by a nano-scale gradient inorganic–organic coating for stable lithium metal anodes. Energy & Environmental Science 2021, 14, 4085-4094. DOI:10.1039/D1EE01140E

2020

 1. Mi Lu, Fuda Yu, Yongfeng Hu, Karim Zaghib, Steen Schougaard, Zhenbo Wang, Jigang Zhou, Jian Wang, John B. Goodenough, and Tsun-Kong Sham. Correlative imaging of ionic transport and electronic structure in nano Li0.5FePO4. Chemical Communications 2020, 56, 984-987. DOI:10.1039/C9CC09116E
 2. Xuejie Gao, Xiaofei Yang, Keegan Adair, Xiaona Li, Jianwen Liang, Qian Sun, Yang Zhao, Ruing Li, Tsun‐Kong Sham, Xueliang Sun. 3D Vertically Aligned Li Metal Anodes with Ultrahigh Cycling Currents and Capacities of 10 mA cm−2/20 mAh cm−2 Realized by Selective Nucleation within Microchannel Walls. Advanced Energy Materials 2020, 10, 7, 1903753. DOI: 10.1002/aenm.201903753
 3. Xuejie Gao, Xiaofei Yang, Qian Sun, Jing Luo, Jianneng Liang, Weihan Li, Jiwei Wang, Sizhe Wang, Minsi Li, Ruying Li, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun. Converting a Thick Electrode into Vertically Aligned “Thin Electrodes” By 3D-Printing for Designing Thickness Independent Li-S Cathode. Energy Storage Materials 2020, 24, 682-688. DOI: 10.1016/j.ensm.2019.08.001
 4. Xuejie Gao, Xiaofei Yang, Sizhe Wang, Qian Sun, Changtai Zhao, Xiaona Li, Jianwen Liang, Matthew Zheng, Yang Zhao, Jiwei Wang, Minsi Li, Ruing Li, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. A 3D-printed ultra-high Se loading cathode for high energy density quasi-solid-state Li–Se batteries. Journal of Materials Chemistry A 2020, 8, 1, 278-286. DOI:10.1039/C9TA10623E
 5. Jiatang Chen, Yun-Mui Yiu, Zhiqiang Wang, Danielle Covelli, Ramaswami Sammynaiken, Y Zou Finfrock, Tsun-Kong Sham. Elucidating the Many-Body Effect and Anomalous Pt and Ni Core Level Shifts in X-ray Photoelectron Spectroscopy of Pt–Ni Alloys. The Journal of Physical Chemistry C 2020, 124, 4, 2313-2318. DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b09940
 6. Yanwei Lum, Jianan Erick Huang, Ziyun Wang, Mingchuan Luo, Dae-Hyun Nam, Wan Ru Leow, Bin Chen, Joshua Wicks, Yuguang C Li, Yuhang Wang, Cao-Thang Dinh, Jun Li, Tao-Tao Zhuang, Fengwang Li, Tsun-Kong Sham, David Sinton, Edward H Sargent. Tuning OH binding energy enables selective electrochemical oxidation of ethylene to ethylene glycol. Nature Catalysis 2020, 3, 14-22. DOI: 10.1038/s41929-019-0386-4
 7. Weihan Li, Zhiqiang Wang, Feipeng Zhao, Minsi Li, Xuejie Gao, Yang Zhao, Jian Wang, Jigang Zhou, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Xiaoyu Cui, Mohammad Javad Eslamibidgoli, Michael H Eikerling, Ruying Li, Frank Brandys, Ranjith Divigalpitiya, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Phosphorene Degradation: Visualization and Quantification of Nanoscale Phase Evolution by Scanning Transmission X-ray Microscopy. Chemistry of Materials 2020, 32, 3, 1272-1280. DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b04811
 8. Samira Mansouri-Majd, Foad Ghasemi, Abdollah Salimi, Tsun-Kong Sham. Transport Properties of a Molybdenum Disulfide and Carbon Dot Nanohybrid Transistor and its Applications as Hg2+ Aptasensor. ACS Applied Electronic Materials 2020, 2, 3, 635–645. DOI: 10.1021/acsaelm.9b00632
 9. Anxiang Guan, Zheng Chen, Yueli Quan, Chen Peng, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Chao Yang, Yali Ji, Linping Qian, Xin Xu, Gengfeng Zheng. Boosting CO2 Electroreduction to CH4 via Tuning Neighboring Single Copper Sites. ACS Energy Letters 2020, 5, 4, 1044–1053. DOI: 10.1021/acsenergylett.0c00018
 10. Xiaona Li, Jianwen Liang, Mohammad Norouzi Banis, Jing Luo, Changhong Wang, Weihan Li, Xia Li, Qian Sun, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Tsun-Kong Sham, Li Zhang, Shangqian Zhao, Shigang Lu, Huan Huang, Ruying Li, Xueliang Sun. Totally compatible P4S10+ n cathodes with self-generated Li+ pathways for sulfide-based all-solid-state batteries. Energy Storage Materials 2020, 28, 325-333. DOI: 10.1016/j.ensm.2020.03.014
 11. Chuang Yu, Yong Li, Weihan Li, Keegan R. Adair, Feipeng Zhao, Mathew Willans, Jianwen Liang, Yang Zhao, Changhong Wang, Sixu Deng, RuyingLi, Huan Huang, Shigang Lu, Tsun-Kong Sham, Yining Huang, Xueliang Sun. Enabling ultrafast ionic conductivity in Br-based lithium argyrodite electrolytes for solid-state batteries with different anodes. Energy Storage Materials 2020, 30, 238-249. DOI: 10.1016/j.ensm.2020.04.014
 12. Jinjin Ma, John A. McLeod, Lo-Yueh Chang, Chih-Wen Pao, Bi-Hsuan Lin, Xiao-Yun Li, Zhiqiang Wang, Jiatang Chen, Tsun-Kong Sham, Lijia Liu. Increasing photoluminescence yield of CsPbCl3nanocrystals by heterovalentdoping with Pr3+. Materials Research Bulletin 2020, 129, 110907. DOI: 10.1016/j.materresbull.2020.110907
 13. Ying-Ying Jiang, Zhi-Qiang Wang, Jia-Tang Chen, Jun Li, Ying-Jie Zhu, Li-Jia Liu, Xiao-Xuan Guo, Yong-Feng Hu, Shi-Sheng He, Jin Wu, Feng Chen, and Tsun-Kong Sham. Tracking the interaction of drug molecules with individual mesoporous amorphous calcium phosphate/ATP nanocomposites – an X-ray spectromicroscopy study. Physical Chemistry Chemical Physics 2020, 22, 13108-13117. DOI: 10.1039/D0CP00797H
 14. Xiaona Li, Jianwen Liang, Keegan R. Adair, Junjie Li, Weihan Li, Feipeng Zhao, Yongfeng Hu, Tsun-Kong Sham, Li Zhang, Shangqian Zhao, Shigang Lu, Huan Huang, Ruying Li, Ning Chen, and Xueliang Sun. Origin of Superionic Li3Y1–xInxCl6 Halide Solid Electrolytes with High Humidity Tolerance. Nano Letters 2020, 20, 6, 4384–4392. DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01156
 15. Negar Alizadeh, Abdollah Salimi, Tsun-Kong Sham, Paul Bazylewski, and Giovanni Fanchini. Intrinsic Enzyme-like Activities of Cerium Oxide Nanocomposite and Its Application for Extracellular H2O2 Detection Using an Electrochemical Microfluidic Device. ACS Omega 2020, 5, 21, 11883–11894. DOI: 10.1021/acsomega.9b03252
 16. Biwei Xiao, Hanshuo Liu, Ning Chen, Mohammad Norouzi Banis Haijun Yu, Jianwen Liang, Qian Sun, Tsun-Kong Sham, Ruying Li, Mei Cai, Gianluigi Botton, Xueliang Sun. Size‐Mediated Recurring Spinel Sub‐nanodomains in Li and Mn‐rich Layered Cathode Materials. Angewandte Chemie International Edition 2020, 59, 34, 14313-14320. DOI: 10.1002/anie.202005337
 17. Yipeng Sun, Maedeh Amirmaleki, Yang Zhao, Changtai Zhao, Jianneng Liang, Changhong Wang, Keegan R. Adair, Junjie Li, Teng Cui, Guorui Wang, Ruying Li, Tobin Filleter, Mei Cai, Tsun‐Kong Sham, Xueliang Sun. Tailoring the Mechanical and Electrochemical Properties of an Artificial Interphase for High‐Performance Metallic Lithium Anode. Advanced Energy Materials 2020, 2001139. DOI: 10.1002/aenm.202001139
 18. Wei Xiao, Qian Sun, Mohammad Norouzi Banis, Biqiong Wang, Weihan Li, Minsi Li, Andrew Lushington, Ruying Li, Xifei Li, Tsun‐Kong Sham, Xueliang Sun. Understanding the Critical Role of Binders in Phosphorus/Carbon Anode for Sodium‐Ion Batteries through Unexpected Mechanism. Advanced Functional Materials 2020, 30, 32, 2000060. DOI: 10.1002/adfm.202000060
 19. Negar Alizadeh, Shadi Ghasemi, Abdollah Salimi, Tsun-Kong Sham, Rahman Hallaj. CuO nanorods as a laccase mimicking enzyme for highly sensitive colorimetric and electrochemical dual biosensor: Application in living cell epinephrine analysis. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2020, 195, 111228. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2020.111228
 20. Madalena Kozachuk, Tsun-Kong Sham, Ron R. Martin, Andrew Nelson. Bromine, a possible marine diet indicator? A hypothesis revisited. Archaeometry 2020, 62, 6, 1267-1279. DOI: 10.1111/arcm.12590
 21. Shumin Zhang, Yang Zhao, Feipeng Zhao, Long Zhang, Changhong Wang, Xiaona Li, Jianwen Liang, Weihan Li, Qian Sun, Chuang Yu, Jing Luo, Kieran Doyle‐Davis, Ruying Li, Tsun‐Kong Sham, Xueliang Sun. Gradiently Sodiated Alucone as an Interfacial Stabilizing Strategy for Solid‐State Na Metal Batteries. Advanced Functional Materials 2020, 30, 22, 2001118. DOI: 10.1002/adfm.202001118
 22. Weihan Li, Minsi Li, Junjie Li, Jianneng Liang, Keegan R. Adair, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Xiaoyu Cui, Ruying Li, Frank Brandys, Ranjith Divigalpitiya, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun. Phosphorene Nanosheets Exfoliated from Low-cost and High-quality Black Phosphorus for Hydrogen Evolution. ACS Applied Nano Materials 2020, 3, 8, 7508–7515. DOI: 10.1021/acsanm.0c01101
 23. Chuang Yu, Yong Li, Keegan R. Adair, Weihan Li, Kees Goubitz, Yang Zhao, Mathew J. Willans, Michel A. Thijs, Changhong Wang, Feipeng Zhao, Qian Sun, Sixu Deng, Jianwen Liang, Xiaona Li, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Huan Huang, Shigang Lu, Shangqian Zhao, Li Zhang, Lambert van Eijck, Yining Huang, Xueliang Sun. Tuning ionic conductivity and electrode compatibility of Li3YBr6 for high-performance all solid-state Li batteries. Nano Energy 2020, 77, 105097. DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105097
 24. Jun Li, Aoni Xu, Fengwang Li, Ziyun Wang, Chengqin Zou, Christine M. Gabardo, Yuhang Wang, Adnan Ozden, Yi Xu, Dae-Hyun Nam, Yanwei Lum, Joshua Wicks, Bin Chen, Zhiqiang Wang, Jiatang Chen, Yunzhou Wen, Taotao Zhuang, Mingchuan Luo, Xiwen Du, Tsun-Kong Sham, Bo Zhang, Edward H. Sargent, David Sinton. Enhanced multi-carbon alcohol electroproduction from CO via modulated hydrogen adsorption. Nature Communications 2020, 11, 3685. DOI: 10.1038/s41467-020-17499-5
 25. Wei Xiao, Qian Sun, Jian Liu, Biwei Xiao, Xia Li, Per-Anders Glans, Jun Li, Ruying Li, Xifei Li, Jinghua Guo, Wanli Yang, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun. Engineering Surface Oxygenated Functionalities on Commercial Carbon toward Ultrafast Sodium Storage in Ether-Based Electrolyte. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 33, 37116–37127. DOI: 10.1021/acsami.0c08899
 26. Weihan Li, Jianwen Liang, Minsi Li, Keegan R. Adair, Xiaona Li, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Renfei Feng, Ruying Li, Li Zhang, Shigang Lu, Huan Huang, Shangqian Zhao, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun. Unraveling the Origin of Moisture Stability of Halide Solid-State Electrolytes by In Situ and Operando Synchrotron X-ray Analytical Techniques. Chemistry of Materials 2020, 32, 16, 7019–7027. DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c02419
 27. Ximeng Lv, Longmei Shang, Si Zhou, Si Li, Yuhang Wang, Zhiqiang Wang, Tsun‐Kong Sham, Chen Peng, Gengfeng Zheng. Electron‐Deficient Cu Sites on Cu3Ag1 Catalyst Promoting CO2 Electroreduction to Alcohols. Advanced Energy Materials 2020, 10, 37, 2001987. DOI: 10.1002/aenm.202001987
 28. Xiaofei Yang, Xuejie Gao, Sankha Mukherjee, Kieran Doyle‐Davis, Jiamin Fu, Weihan Li, Qian Sun, Feipeng Zhao, Ming Jiang, Yongfeng Hu, Huan Huang, Li Zhang, Shigang Lu, Ruying Li, Tsun‐Kong Sham, Chandra Veer Singh, Xueliang Sun. Phase Evolution of a Prenucleator for Fast Li Nucleation in All‐Solid‐State Lithium Batteries. Advanced Energy Materials 2020, 10, 37, 2001191. DOI: 10.1002/aenm.202001191
 29. Averie Reinhardt, Renfei Feng, Qunfeng Xiao, Yongfeng Hu and Tsun-Kong Sham. Exploring the Dzi Bead with Synchrotron Light: XRD, XRF Imaging and µ-XANES Analysis. Heritage 2020, 3, 3, 1035-1045. DOI: 10.3390/heritage3030056
 30. Xuejie Gao, Xiaofei Yang, Keegan Adair, Jianneng Liang, Qian Sun, Yang Zhao, Ruying Li, Tsun‐Kong Sham, Xueliang Sun. Fast Charging All Solid‐State Lithium Batteries Enabled by Rational Design of Dual Vertically‐Aligned Electrodes. Advanced Functional Materials 2020, 2005357. DOI: 10.1002/adfm.202005357
 31. Mohsen Shakouri, William M Holden, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Ru Igarashi, Bryan Schreiner, Michael Bree, Minsi Li, Weihan Li, Xueliang Sun and Tsun-Kong Sham. Glovebox-integrated XES and XAS station for in situ studies in tender X-ray region. Electronic Structure 2020, 2, 047001. DOI: 10.1088/2516-1075/abb932
 32. Xuchun Wang, Miao Xie, Fenglei Lyu, Yun-Mui Yiu, Zhiqiang Wang, Jiatang Chen, Lo-Yueh Chang, Yujian Xia, Qixuan Zhong, Mingyu Chu, Hao Yang, Tao Cheng, Tsun-Kong Sham, and Qiao Zhang. Bismuth Oxyhydroxide-Pt Inverse Interface for Enhanced Methanol Electrooxidation Performance. Nano Letters 2020, 20, 10, 7751–7759. DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c03340
 33. Hongzheng Zhu, Mohammad Hossein Aboonasr Shiraz, Lu Yao, Keegan Adair, Zhiqiang Wang, Huan Tong, Xueyang Song, Tsun-Kong Sham, Mohammad Arjmand, Xiping Song and Jian Liu. Molecular-layer-deposited tincone: a new hybrid organic–inorganic anode material for three-dimensional microbatteries. Chemical Communications 2020, 56, 13221-13224. DOI: 10.1039/d0cc03869e
 34. Yanwei Lum, Jianan Erick Huang, Ziyun Wang, Mingchuan Luo, DaeHyun Nam, Wan Ru Leow, Bin Chen, Joshua Wicks, Yuguang C. Li, Yuhang Wang, Cao-Thang Dinh, Jun Li, Tao-Tao Zhuang, Fengwang Li, Tsun-Kong Sham, David Sinton, and Edward H. Sargent. Tuning hydroxyl binding energy enables selective electrochemical oxidation of ethylene to ethylene glycol. Nature Catalysis 2020, 3, 14-22. DOI: 10.1038/s41929-019-0386-4
 35. Zhongxin Song, Ya‐Nan Zhu, Hanshuo Liu, Mohammad Norouzi Banis, Lei Zhang, Junjie Li, Kieran Doyle‐Davis, Ruying Li, Tsun‐Kong Sham, Lijun Yang, Alan Young, Gianluigi A. Botton, Li‐Min Liu, Xueliang Sun. Engineering the Low Coordinated Pt Single Atom to Achieve the Superior Electrocatalytic Performance toward Oxygen Reduction. Small 2020, 2003096. DOI: 10.1002/smll.202003096

 

2019

 1. Yipeng Sun, Yang Zhao, Jiwei Wang, Jianneng Liang, Changhong Wang, Qian Sun, Xiaoting Lin, Keegan R. Adair, Jing Luo, Dawei Wang, Ruying Li, Mei Cai, Tsun‐Kong Sham and Xueliang Sun. A Novel Organic “Polyurea” Thin Film for Ultralong‐Life Lithium‐Metal Anodes via Molecular‐Layer Deposition. Advanced Materials 2019, 31, 4, 1806541. DOI: 10.1002/adma.201806541
 2. Jinjin Ma, Qianting Yao, John A. McLeod, Lo-Yueh Chang, Chih-Wen Pao, Jiatang Chen, Tsun-Kong Sham and  Lijia Liu. Investigating the luminescence mechanism of Mn-doped CsPb(Br/Cl)3 nanocrystals, Nanoscale, 2019,11, 6182-6191. DOI: 10.1039/C9NR00143C
 3. Changhong Wang, Xia Li, Yang Zhao, Mohammad N Banis, Jianwen Liang, Xiaona Li, Yipeng Sun, Keegan R Adair, Qian Sun, Yulong Liu, Feipeng Zhao, Sixu Deng, Xiaoting Lin, Ruying Li, Yongfeng Hu, Tsun‐Kong Sham, Huan Huang, Li Zhang, Rong Yang, Shigang Lu and Xueliang Sun. Manipulating Interfacial Nanostructure to Achieve High‐Performance All‐Solid‐State Lithium‐Ion Batteries. Small Methods 2019, 1900261. DOI: 10.1002/smtd.201900261
 4. Aaron Kirkey, Jun Li and TK Sham. Low temperature amorphous to anatase phase transition of titanium oxide nanotubes. Surface Science 2019, 680, 68-74. DOI: 10.1016/j.susc.2018.10.012
 5. Xuejie Gao, Qian Sun, Xiaofei Yang, Jianneng Liang, Alicia Koo, Weihan Li, Jianwen Liang, Jiwei Wang, Ruying Li, Frederick Benjamin Holness, Aaron David Price, Songlin Yang, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun. Toward a remarkable Li-S battery via 3D printing. Nano Energy 2019, 56, 595-603. DOI: 10.1016/j.nanoen.2018.12.001
 6. Xuejie Gao, Xiaofei Yang, Minsi Li, Qian Sun, Jianneng Liang, Jing Luo, Jiwei Wang, Weihan Li, Jianwen Liang, Yulong Liu, Sizhe Wang, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Ruying Li, Tsun‐Kong Sham and Xueliang Sun. Cobalt‐Doped SnS2 with Dual Active Centers of Synergistic Absorption‐Catalysis Effect for High‐S Loading Li‐S Batteries. Advanced Functional Materials 2019, 29, 8, 1806724. DOI: 10.1002/adfm.201806724
 7. Xiaona Li, Jianwen Liang, Weihan Li, Jing Luo, Xia Li, Xiaofei Yang, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Wanqun Zhang, Ruying Li, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun. Stabilizing sulfur cathode in carbonate and ether electrolytes: excluding long-chain lithium polysulfides formation and switching lithiation/delithiation route. Chemistry of Materials 2019, 31, 6, 2002-2009. DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b04987
 8. Madalena S Kozachuk, Tsun-Kong Sham, Ronald R Martin, Andrew J Nelson, Ian Coulthard, Louisa Smieska and Arthur R Woll. Recovering Past Reflections: X-ray Fluorescence Imaging of Electrocleaned 19th Century Daguerreotypes. Heritage 2019, 2, 1, 568-586. DOI: 10.3390/heritage2010037
 9. Xiaofei Yang, Xuejie Gao, Qian Sun, Sara Panahian Jand, Ying Yu, Yang Zhao, Xia Li, Keegan Adair, Liang‐Yin Kuo, Jochen Rohrer, Jianneng Liang, Xiaoting Lin, Mohammad Norouzi Banis, Yongfeng Hu, Hongzhang Zhang, Xianfeng Li, Ruying Li, Huamin Zhang, Payam Kaghazchi, Tsun‐Kong Sham and Xueliang Sun. Promoting the Transformation of Li2S2 to Li2S: Significantly Increasing Utilization of Active Materials for High‐Sulfur‐Loading Li–S Batteries. Advanced Materials 2019, 31, 25, 1901220. DOI: 10.1002/adma.201901220
 10. Qiliang Wei, Mohamed Cherif, Gaixia Zhang, Ali Almesrati, Jiatang Chen, Mingjie Wu, Nathanael Komba, Yongfeng Hu, Tom Regier, Tsun-Kong Sham, François Vidal and Shuhui Sun. Transforming reed waste into a highly active metal-free catalyst for oxygen reduction reaction. Nano Energy 2019, 62, 700-708. DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.05.083
 11. Min Liu, Mengxia Liu, Xiaoming Wang, Sergey M Kozlov, Zhen Cao, Phil De Luna, Hongmei Li, Xiaoqing Qiu, Kang Liu, Junhua Hu, Chuankun Jia, Peng Wang, Huimin Zhou, Jun He, Miao Zhong, Xinzheng Lan, Yansong Zhou, Zhiqiang Wang, Jun Li, Ali Seifitokaldani, Cao Thang Dinh, Hongyan Liang, Chengqin Zou, Daliang Zhang, Yang Yang, Ting-Shan Chan, Yu Han, Luigi Cavallo, Tsun-Kong Sham, Bing-Joe Hwang and Edward H Sargent. Quantum-Dot-Derived Catalysts for CO2 Reduction Reaction. Joule 2019, 3, 7, 1703-1718. DOI: 10.1016/j.joule.2019.05.010
 12. MS Kozachuk, TK Sham, RR Martin, AJ Nelson and I Coulthard. Eyeing the past: synchrotron µ-XANES and XRF imaging of tarnish distribution on 19th century daguerreotypes. Journal of Synchrotron Radiation 2019, 26, 5. DOI: 10.1107/S1600577519006313
 13. Jianwen Liang, Xiaona Li, Yang Zhao, Lyudmila V Goncharova, Weihan Li, Keegan R Adair, Mohammad Norouzi Banis, Yongfeng Hu, Tsun‐Kong Sham, Huan Huang, Li Zhang, Shangqian Zhao, Shigang Lu, Ruying Li and Xueliang Sun. An Air‐Stable and Dendrite‐Free Li Anode for Highly Stable All‐Solid‐State Sulfide‐Based Li Batteries. Advanced Energy Materials 2019, 1902125. DOI: 10.1002/aenm.201902125
 14. Xiaona Li, Jianwen Liang, Jing Luo, Mohammad Norouzi Banis, Changhong Wang, Weihan Li, Sixu Deng, Chuang Yu, Feipeng Zhao, Yongfeng Hu, Tsun-Kong Sham, Li Zhang, Shangqian Zhao, Shigang Lu, Huan Huang, Ruying Li, Keegan R Adair and Xueliang Sun. Air-stable Li 3 InCl 6 electrolyte with high voltage compatibility for all-solid-state batteries. Energy & Environmental Science 2019, DOI: 10.1039/C9EE02311A
 15. Yulong Liu, Mohammad Norouzi Banis, Wei Xiao, Ruying Li, Zhiqiang Wang, Keegan R Adair, Steeve Rousselot, Pierre Sauriol, Mickaël Dollé, Guoxian Liang, Tsun‐Kong Sham and Xueliang Sun, Visualization of the secondary phase in LiFePO4 ingots with advanced mapping techniques. The Canadian Journal of Chemical Engineering 2019, 97, 8, 2218-2223. DOI: 10.1002/cjce.23413
 16. Mohammad Norouzi Banis, Zhiqiang Wang, Steeve Rousselot, Yulong Liu, Yongfeng Hu, Majid Talebi-Esfandarani, Thomas Bibienne, Michel Gauthier, Ruying Li, Guoxian Liang, Mickael Dolle, Pierre Sauriol, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun, Chemical speciation and mapping of the Si in Si doped LFP ingot with synchrotron radiation technique. Canadian Journal of Chemical Engineering 2019, 97, 8, 2211-2217. DOI: 10.1002/cjce.23430
 17. Gregory S Patience, Jamal Chaouki, Mohammad Latifi, Mickaël Dollé, Patrice Chartrand, Wojciech Kasprzak, Xueliang Sun, Tsun‐Kong Sham, Guoxian Liang and Pierre Sauriol. Piloting melt synthesis and manufacturing processes to produce c‐lifepo4: preface. The Canadian Journal of Chemical Engineering 2019, 97, 8, 2189-2195. DOI: 10.1002/cjce.23479
 18. Sixu Deng, Biqiong Wang, Yifei Yuan, Xia Li, Qian Sun, Kieran Doyle-Davis, Mohammad Norouzi Banis, Jianneng Liang, Yang Zhao, Junjie Li, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Reza Shahbazian-Yassar, Hao Wang, Mei Cai, Jun Lu and Xueliang Sun. Manipulation of an ionic and electronic conductive interface for highly-stable high-voltage cathodes, Nano Energy 2019, 103988. DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.103988
 19. Mahshid Najafi, Rezgar Ahmadi, Tsun-Kong Sham, Abdollah Salimi, Electrochemical atomic layer deposition of cadmium telluride for Pt decoration: Application as novel photoelectrocatalyst for hydrogen evolution reaction, Electrochimica Acta 2019, 321, 134651. DOI: 10.1016/j.electacta.2019.134651
 20. Wei Xiao, Qian Sun, Mohammad Norouzi Banis, Biqiong Wang, Jianneng Liang, Andrew Lushington, Ruying Li, Xifei Li, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Unveiling Interfacial Instability of Phosphorus/Carbon Anode for Sodium-Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11, 34, 30763-30773. DOI: 10.1021/acsami.9b07884
 21. Béland A Vanessa, Zhiqiang Wang, Charles LB Macdonald, Tsun-Kong Sham, Paul J Ragogna, A comprehensive investigation of a zwitterionic Ge (I) dimer with a 1, 2‐dicationic core (Frontispiece) Chemistry–A European Journal 2019. DOI: 10.1002/chem.201903683
 22. Xueliang Sun, Xiaona Li, Jianwen Liang, Ning Chen, Jing Luo, Keegan Adair, Changhong Wang, Mohammad Norouzi Banis, Tsun-Kong Sham, Li Zhang, Shangqian Zhao, Shigang Lu, Huan Huang, Ruying Li. H2O‐Mediated Synthesis of Superionic Halide Solid Electrolyte. Angewandte Chemie 2019. DOI:  10.1002/ange.201909805
 23. Guokang Han, Yu Zheng, Xue Zhang, Zhiqiang Wang, Yue Gong, Chunyu Du, Mohammad Norouzi Banis, Yun-Mui Yiu, Tsun-Kong Sham, Lin Gu, Yongrong Sun, Yajing Wang, Jinpeng Wang, Yunzhi Gao, Geping Yin, Xueliang Sun. High loading single-atom Cu dispersed on graphene for efficient oxygen reduction reaction, Nano Energy 2019, 104088. DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.104088
 24. Rui Shi, Lixin Ning, Zhiqiang Wang, Jiatang Chen, Tsun‐Kong Sham, Yan Huang, Zeming Qi, Cuijin Li, Qiang Tang, Hongbin Liang. Zero‐Thermal Quenching of Mn2+ Red Luminescence via Efficient Energy Transfer from Eu2+ in BaMgP2O7. Advanced Optical Materials 2019, 1901187. DOI: 10.1002/adom.201901187
 25. Xia Li, Zhouhong Ren, Mohammad Norouzi Banis, Sixu Deng, Yang Zhao, Qian Sun, Changhong Wang, Xiaofei Yang, Weihan Li, Jianwen Liang, Xiaona Li, Yipeng Sun, Keegan Adair, Ruying Li, Yongfeng Hu, Tsun-Kong Sham, Huan Huang, Li Zhang, Shigang Lu, Jun Luo, Xueliang Sun. Unravelling the Chemistry and Microstructure Evolution of a Cathodic Interface in Sulfide-Based All-Solid-State Li-Ion Batteries. ACS Energy Letters 2019, 4, 2480 – 2488. DOI: 10.1021/acsenergylett.9b01676
 26. Chuntian Cao, Michael F Toney, Tsun-Kong Sham, Ross Harder, Paul R Shearing, Xianghui Xiao, Jiajun Wang. Emerging X-ray imaging technologies for energy materials. Materials Today 2019. DOI: 10.1016/j.mattod.2019.08.011
 27. Wei Xiao, Qian Sun, Jian Liu, Biwei Xiao, Yulong Liu, Per-Anders Glans, Jun Li, Ruying Li, Xifei Li, Jinghua Guo, Wanli Yang, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Boosting the sodium storage behaviors of carbon materials in ether-based electrolyte through the artificial manipulation of microstructure. Nano Energy 2019. DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.104177
 28. Tao-Tao Zhuang, Dae-Hyun Nam, Ziyun Wang, Hui-Hui Li, Christine M Gabardo, Yi Li, Zhi-Qin Liang, Jun Li, Xiao-Jing Liu, Bin Chen, Wan Ru Leow, Rui Wu, Xue Wang, Fengwang Li, Yanwei Lum, Joshua Wicks, Colin P O’Brien, Tao Peng, Alexander H Ip, Tsun-Kong Sham, Shu-Hong Yu, David Sinton, Edward H Sargent. Dopant-tuned stabilization of intermediates promotes electrosynthesis of valuable C3 products. Nature communications 2019, 10, 4807. DOI: 10.1038/s41467-019-12788-0
 29. Lei Zhang, Rutong Si, Hanshuo Liu, Ning Chen, Qi Wang, Keegan Adair, Zhiqiang Wang, Jiatang Chen, Zhongxin Song, Junjie Li, Mohammad Norouzi Banis, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Meng Gu, Li-Min Liu, Gianluigi A Botton, Xueliang Sun. Atomic layer deposited Pt-Ru dual-metal dimers and identifying their active sites for hydrogen evolution reaction. Nature communications 2019, 10, 4936. DOI: 10.1038/s41467-019-12887-y

 

2018

 1. Zhiqiang Wang, Joseph A. Paquette, Viktor N. Staroverov, Joe B. Gilroy. X-ray Absorption Near-Edge Structure Spectroscopy of a Stable 6-Oxoverdazyl Radical and Its Diamagnetic Precursor. Journal of Physical Chemistry A 2019, 123, 323. DOI: 10.1021/acs.jpca.8b11639
 2. Jun Li, Fanglin Che, Yuanjie Pang, Chengqin Zou, Jane Y. Howe, Thomas Burdyny, Jonathan P. Edwards, Yuhang Wang, Fengwang Li, Ziyun Wang, Phil De Luna, Cao-Thang Dinh, Tao-Tao Zhuang, Makhsud I. Saidaminov, Shaobo Cheng, Tianpin Wu, Y. Zou Finfrock, Lu Ma, Shang-Hsien Hsieh, Yi-Sheng Liu, Gianluigi A. Botton, Way-Faung Pong, Xiwen Du, Jinghua Guo, Tsun-Kong Sham, Edward H. Sargent and David Sinton. Copper adparticle enabled selective electrosynthesis of n-propanol. Nature Communications 2018, 9, 4614. DOI: 10.1038/s41467-018-07032-0
 3. Xia Li, Mohammad Banis, Andrew Lushington, Xiaofei Yang, Qian Sun, Yang Zhao, Changqi Liu, Qizheng Li, Biqiong Wang, Wei Xiao, Changhong Wang, Minsi Li, Jianwen Liang, Ruying Li, Yongfeng Hu, Lyudmila Goncharova, Huamin Zhang, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. A high-energy sulfur cathode in carbonate electrolyte by eliminating polysulfides via solid-phase lithium-sulfur transformation. Nature Communications2018, 9, 4509. DOI: 10.1038/s41467-018-06877-9
 4. Shoushun Chen, Bryan E. G. Lucier, Wilson Luo, Xinkai Xie, Kun Feng, Hendrick Chen, Victor V. Terskikh, Sun, Xuhui Sun, Tsun-Kong Sham, Mark S. Workentin, Yining Huang. Loading across the Periodic Table: Introducing 14 Different Metal Ions to Enhance Metal-Organic Framework Performance. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 30296. DOI: https://doi/10.1021/acsami.8b08496
 5. Yulong Liu, Qian Sun, Yang Zhao, Biqiong Wang, Payam Kaghazchi, Keegan R. Adair, Ruying Li, Cheng Zhang, Jingru Liu, Liang-Yin Kuo, Yongfeng Hu, Tsun-Kong Sham, Li Zhang, Rong Yang, Shigang Lu, Xiping Song, Xueliang Sun. Stabilizing the Interface of NASICON Solid Electrolyte against Li Metal with Atomic Layer Deposition. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 31240. DOI: https://doi/10.1021/acsami.8b06366
 6. Jiwei Wang, Qian Sun, Xuejie Gao, Changhong Wang, Weihan Li, Frederick Benjamin Holness, Matthew Zheng, Ruying Li, Aaron David Price, Xuhui Sun, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun. Toward High Areal Energy and Power Density Electrode for Li-Ion Batteries via Optimized 3D Printing Approach. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 39794. DOI: 10.1021/acsami.8b14797
 7. Zhiqiang Wang, Jian Wang, Dejian Hou, Tsun-Kong Sham. Imaging of individual Eu doped Y2O3 sub-microspheres using photoluminescence yield: an application of scanning transmission X-ray microscopy in luminescent materials. Microscopy and Microanalysis 2018, 24, S2, 480. DOI: 10.1017/S1431927618014630 
 8. Vanessa A. Blend, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Paul J. Ragogna. Antimony-Functionalized Phosphine-Based Photopolymer Networks. Angewandte Chemie International Edition 2018, 57, 1. DOI: 10.1002/anie.201806235
 9. Zhiqiang Wang, Dongfang Yang, Tsun-Kong Sham. Effect of Oxidation State of Manganese in Manganese Oxide Thin Film on their Capacitance Performances. Surface Science 2018, 676, 71. DOI: 10.1016/j.susc.2017.12.011
 10. Yansong Zhou, Fanglin Che, Min Liu, Chengqin Zou, Zhiqin Liang, Phil De Luna, Haifeng Yuan, Jun Li, Zhiqiang Wang, Haipeng Xie, Hongmei, Li, Peining Chen, Eva Bladt, Rafael Quintero-Bermudez, Tsun-Kong Sham, Sara Bals, Johan Hofkens, David Sinton, Gang Chen, Edward H. Sargent. Dopant-induced electron localization drives CO2 reduction to C2 hydrocarbons. Nature Chemistry 2018, 10, 974. DOI: 10.1038/s41557-018-0092-x
 11. Karthikeyan Kaliyappan, Wei Xiao, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. High tap density Co and Ni containing P2-Na0.66MnO2 Buckyballs: a promising high voltage cathode for stable sodium-ion batteries. Advanced Functional Materials 2018, 28, 1801898. DOI: 10.1002/adfm.201801898
 12. Mohammad Banis, Hossein Yadegari, Qian Sun, Tom Regier, Teak Boyko, Jigang Zhou, Yun M. Yiu, Ruying Li, Yongfeng Hu, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Revealing the charge/discharge mechanism of Na-O2 cells by in situ soft X-ray absorption spectroscopy. Energy & Environmental Science 2018, 11, 2073. DOI: 10.1039/c8ee00721g
 13. Karthikeyan Kaliyappan, Wei Xiao, Keegan R. Adair, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Designing High-Performance Nanostructured P2-type Cathode Based on a Template-free Modified Pechini Method for Sodium-Ion Batteries. ACS Omega 2018, 3, 8309. DOI: 10.1021/acsomega.8b00204
 14. Matthew J. Turnbull, Daniel Vaccarello, Jonathan Wong, Yun Mui Yiu, Tsun-Kong Sham, Zhifeng Ding. Probing the CZTS/CdS heterojunction utilizing photoelectrochemistry and x-ray absorption spectroscopy. Journal of Chemical Physics 2018, 148, 134702. DOI: 10.1063/1.5016351
 15. Madalena Kozachuk, Tsun-Kong Sham, Ronald Martin, Andrew Nelson, Ian Coulthard, John McElhone. “Recovery of Degraded-Beyound-Recognition 19th Century Daguerreotypes with Rapid High Dynamic Range Elemental X-ray Fluorescence Imaging of Mercury L Emission” Scientific Reports 2018, 8, 9565. DOI: 10.1038/s41598-018-27714-5
 16. Dongniu Wang, Xiaoyu Cui, Qunfeng Xiao, Yongfeng Hu, Zhiqiang Wang, Y. M. Yiu, T. K. Sham. Electronic behaviour of Au-Pt alloys and the 4f binding energy shift anomaly in Au bimetallics -  X-ray spectroscopy studies AIP Advances 2018, 8, 65210. DOI: 10.1063/1.5027251
 17. Weihan Li, Minsi Li, Yongfeng Hu, Jun Lu, Andrew Lushington, Ruying Li, Tianpin Wu, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Synchrotron-Based X-ray Absorption Fine Structures, X-ray Diffraction, and X-ray Microscopy Techniques Applied in the Study of Lithium Secondary Batteries. Small Methods 2018, 1700341. DOI: 10.1002/smtd.201700341
 18. Yulong Liu, Jiajun Wang, Jian Liu, Mohammad Norouzi Banis, Biwei Xiao, Andrew Lushington, Wei Xiao, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Guoxian Liang, Xueliang Sun. Origin of phase inhomogeneity in lithium iron phosphate during carbon coating. Nano Energy 2018, 45, 52. DOI: 10.1016/j.nanoen.2017.12.035
 19. Biqiong Wang, Yang Zhao, Mohammad Banis, Qian Sun, Keegan Adair, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Atomic Layer Deposition of Lithium Niobium Oxides as Potential Solid-State Electrolytes for Lithium-Ion Batteries. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 1654. DOI: 10.1021/acsami.7b13467
 20. Yulong Liu, Jian Liu, Jiajun Wang, Mohammad Norouzi Banis, Biwei Xiao, Andrew Lushington, Wei Xiao, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Guoxian Liang and Xueliang Sun. Formation of size-dependent and conductive phase on lithium iron phosphate during carbon coating. Nature Communications 2018, 9, 929. DOI: 10.1038/s41467-018-03324-7
 21. M. S. Kozachuk1, T. K. Sham, R. R. Martin, A. J. Nelson and I. Coulthard. Exploring tarnished daguerreotypes with synchrotron light: XRF and μ-XANES analysis. Heritage Science 2018, 6, 12. DOI: 10.1186/s40494-018-0171-8
 22. Sisi He, Yueyu Zhang, Longbin Qiu, Longsheng Zhang, Yun Xie, Jian Pan, Peining Chen, Bingjie Wang, Xiaojie Xu, Yajie Hu, Cao Thang Dinh, Phil De Luna, Mohammad Norouzi Banis, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Xingao Gong, Bo Zhang, Huisheng Peng, and Edward H. Sargent. Chemical-to-Electricity Carbon: Water Device. Adv. Mater. 2018, 1707635. DOI: 10.1002/adma.201707635  

 

2017

 1. Changhai Liu, Ning Chen, Jun Li, Xu Gao, Tsun-Kong Sham, Sui-Dong Wang. Fingerprint Feature of Atomic Intermixing in Supported AuPd Nanocatalysts Probed by X-ray Absorption Fine Structure. Journal of Physical Chemistry C 2017, 121, 28385. DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b10470
 2. Zhiqiang Wang, Dongfang Yang, Tsun-Kong Sham. Effect of oxidation state of manganese in manganese oxide thin films on their capacitance performances. Surface Science 2017, in press. DOI: 10.1016/j.susc.2017.12.011
 3. Yuting Nie, Zhiqiang Wang, Jian Wang, Feng Bao, Jinping Zhang, Yanyun Ma, Tsun-Kong Sham, Xuhui Sun. Synthesis and Structure-dependent Optical Properties of ZnO Nanocomb and ZnO Nanoflag. Journal of Physical Chemistry C 2017, 121, 26076. DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b08016
 4. Jun Li, Changhai Liu, Mohammad Banis, Daniel Vaccarello, Zhifeng Ding, Suidong Wang, Tsun-Kong Sham. Revealing the Synergy of Mono/Bimetallic PdPt/TiO2 Heterostructure for Enhanced Photoresponse Performance. Journal of Physical Chemistry C 2017, 121, 24861. DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b08144
 5. Biwei Xiao, Hanshuo Liu, Jian Liu, Qian Sun, Biqiong Wang, Karthikeyan Kaliyappan, Yang Zhao, Mohammad Banis, Yulong Liu, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Gianluigi A. Botton, Mei Cai, Xueliang Sun. Nanoscale Manipulation of Spinel Lithium Nickel Manganese Oxide Surface by Multisite Ti Occupation as High-Performance Cathode. Advanced Materials 2017, 29, 1703764. DOI: 10.1002/adma.201703764
 6. Biqiong Wang, Jian Liu, Mohammad Banis, Qian Sun, Yang Zhao, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Atomic Layer Deposited Lithium Silicates as Solid-State Electrolytes for All-Solid-State Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9, 31786. DOI: 10.1021/acsami.7b07113
 7. Li Jiang, Xiangxi Ye, Zhiqiang Wang, Cun Yu, Jisheng Dong, Ruobing Xie, Zhijun Li, Long Yan, Tsun-Kong Sham, Xingtai Zhou, Aiming Li. The critical role of Si doping in enhancing the stability of M6C carbides. Journal of Alloys and Compounds 2017, 728, 917. DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.09.042
 8. Yuanhong Tang, Zhiqiang Wang, Dongniu Wang, Jian Wang, Tsun-Kong Sham. Large-scale Hollow Nanoparticles Identification by X-ray Absorption Spectroscopy. Canadian Journal of Chemistry 2017, 95, 1151. DOI: 10.1139/cjc-2017-0104
 9. Zhiqiang Wang, Leena Alrehaily, Jiju Joseph, Jungsook Clara Wren, Jian Wang, Tsun-Kong Sham. Scanning transmission X-ray microscopy studies of chromium hydroxide hollow spheres and nanoparticles formed by gamma-radiation. Canadian Journal of Chemistry 2017, 95, 1146. DOI: 10.1139/cjc-2017-0142
 10. Jun Li, Jian Liu, Qian Sun, Mohammad Banis, Xueliang Sun, Tsun-Kong Sham. Tracking the Effect of Sodium Insertion/Extraction in Amorphous and Anatase TiO2 Nanotubes. Journal of Physical Chemistry C 2017, 121, 11773. DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b01106
 11. Sixu Deng, Biwei Xiao, Biqiong Wang, Xia Li, Karthikeyan Kaliyappan, Yang Zhao, Andrew Lushington, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Hao Wang, Xueliang Sun. New insight into atomic-scale engineering of electrode surface for long-life and safe high voltage lithium ion cathodes. Nano Energy 2017, 38, 19-27. DOI: 10.1016/j.nanoen.2017.05.007
 12. Xiaoxin Lv, Jiujun Deng, Biqiong Wang, Jun Zhong, Tsun-Kong Sham, Xuhui Sun, Xueliang Sun. Gamma-Fe2O3@CNTs Anode Materials for Lithium Ion Batteries Investigated by Electron Energy Loss Spectroscopy. Chemistry of Materials 2017, 29, 3499-3506. DOI: 10.1021/acs.chemmater.6b05356
 13. Qian Sun, Jian Liu, Xia Li, Biqiong Wang, Hossein Yadegari, Andrew Lushington, Mohammad N. Banis, Yang Zhao, Wei Xiao, Ning Chen, Jian Wang, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Atomic Layer Deposited Non-Noble Metal Oxide Catalyst for Sodium-Air Batteries: Tuning the Morphologies and Compositions of Discharge Product. Advanced Functional Materials 2017 27, 1606662. DOI: 10.1002/adfm.201606662
 14. Min Liu, Xinmei Yang, Yantao Gao, Renduo Liu, Hefei Huang, Xingtai Zhou, Tsun-Kong Sham, Investigation of the damage behavior in CVD SiC irradiated with 70 keV He ions by NEXAFS, Raman and TEM. Journal of the European Ceramic Society 2017, 37, 1253-1259. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.11.046
 15. Ying-Jie Zhu, Xiaoxuan Guo and Tsun-Kong Sham. Calcium silicate-based drug delivery systems. Expert Opinion On Drug Delivery 2017, 14, 215-228. DOI: 10.1080/17425247.2016.1214566
 16. T. I. Sutherland, C. J. Sparks, J. M. Joseph, Z. Wang, G. Whitaker, T. K. Sham and J. C. Wren. Effect of ferrous ion concentration on the kinetics of radiation-induced iron-oxide nanoparticle formation and growth. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 695-708. DOI: 10.1039/C6CP05456K
 17. Yi Liu, Sun Kim, John A. Mcleod, Jun Li, Xiaoxuan Guo, Tsun-Kong Sham, Lijia Liu. The effect of crystal structure of TiO2 nanotubes on the formation of calcium phosphate coatings during biomimetic deposition. Appl. Surf. Sci. 2017, 396, 1212-1219. DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.11.114
 18. Olga Lobacheva, Yun-Mui Yiu, Ning Chen, Tsun-Kong Sham, Lyudmila Goncharova. Changes in local surface structure and Sr depletion in Fe-inplanted SrTiO3 (001). Appl. Surf. Sci. 2017, 393, 74-81 DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.09.131
 19. Hossein Yadegari, Mohammad Norouzi Banis, Andrew Lushington, Qian Sun, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun. A bifunctional solid state catalyst with enhanced cycling stability for Na and Li-O2 cells: revealing the role of solid state catalysts. Energy Environ. Sci. 2017, 10, 286-295. DOI: 10.1039/C6EE03132C
 20. Q. Xiao, A. Maclennan, Y. Hu, M. Hackett, P. Leinweber and T.K. Sham. Medium-energy microprobe station at the SXRMB of the CLS. J. Synchrotron Radiat. 2017, 24, 333-337. DOI: 10.1107/S1600577516017604
 21. Xiaoxuan Guo, Jin Wu, Yun Yiu, Yongfeng Hu, Ying-Jie Zhu, Tsun-Kong Sham. Effects of polymer intercalation in calcium silicate hydrates on drug loading capacities and drug release kinetics: an X-ray absorption near edge structure study. Can. J. Chem.2017, 95, 1122. DOI: 10.1139/cjc-2016-0660
 22. Biwei Xiao, Biqiong Wang, Jian Liu, Karthikeyan Kaliyappan, Qian Sun, Yulong Liu, Gayatri Dadheech, Michael P. Balogh, Li Yang, Tsun-Kong Sham, Ruying Li, Mei Cai, Xueliang Sun. Highly stable Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2 enabled by novel atomic layer deposited AlPO4 coating. Nano Energy 2017, 34, 120-130. DOI: 10.1016/j.nanoen.2017.02.015

 

2016

 1. Carolyn Cadogan, Lyudmila Concharova, Peter Simpson, Peter Nguyen, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham. Influence of hydrogen passivation on the luminescence of Si quantum dots embedded in Si3Nx. Journal of Vacuum Science & Technology B 2016, 34, 061202. DOI: 10.1116/1.4963369
 2. Sunil Sahi, Zhiqiang Wang, Junming Luo, Michael Groza, Jiang Li, Junying Zhang, Wei Chen, Yubai Pan, Arnold Burger, Tsun-Kong Sham. Investigation of luminescence mechanism in La0.2Y1.8O3 scintillator. J. Lumin. 2016, 173, 99-104. DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.01.005
 3. Matthew J. Turnbull, Saghar Khoshmashrab, Zhiqiang Wang, Robert Harbottle, Tsun-Kong Sham, Zhifeng Ding. Controlling Cu2ZnSnS4 photocatalytic ability   through alterations in sulfur availability. Catal. Today 2016, 260, 119-125. DOI: 10.1016/j.cattod.2015.05.028
 4. Dongniu Wang, Huixin Wang, Jinli Yang, Jigang Zhou, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Haitao Fang, Tsun-Kong Sham. Dynamic study of sub-micro sized LiFePO4 cathodes by in-situ tender X-ray absorption near edge structure. J. Power Sources 2016, 302, 223-232. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.10.041
 5. Xinmei Yang, Min Liu, Yantao Gao, Dongsheng Zhang, Shanglei Feng, Huajian Liu, Guojun Yu, Guozhong Wu, Mouhua Wang, XIngtai Zhou, Huihao Xia, Ping Huai, Tsun-Kong Sham, Jianqiang Wang, Jinghua Guo. Effect of oxygen on the corrosion of SiC in LiF-NaF-KF molten salt. Corros. Sci. 2016, 103, 165-172. DOI: 10.1016/j.corsci.2015.11.014
 6. Jun Li, Changhai Liu, Yifan Ye, Junfa Zhu, Sui-Dong Wang, Jinghua Guo, Tsun-Kong Sham. Tracking the local effect of fluorine self-doping in anodic TiO2 Nanotubes. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 4623-4628. DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b11445
 7. Duo Zhang, Hui Zhang, Xiaohong Zhang, Tsun-Kong Sham, Yongfeng Hu, and Xuhui Sun. The origin of luminescence from di[4-(4-diphenylaminophenyl)phenyl]sulfone (DAPSF), a blue light emitter: an X-ray excited optical luminescence (XEOL) and X-ray absorption near edge structure (XANES) study. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 6406-6410. DOI: 10.1039/C5CP05764G
 8. Jun Li, Changhai Liu, Xia Li, Zhiqiang Wang, Yucheng Shao, Suidong Wang, Xueliang Sun, Way-Faung Pong, Jinghua Guo, and Tsun-Kong Sham. Unraveling the origin of visible light capture by core-shell TiO2 nanotubes. Chem. Mater. 2016, 28, 4467-4475. DOI: 10.1021/acs.chemmater.6b01673
 9. Xia Li, Andrew Lushington, Qian Sun, Wei Xiao, Jian Liu, Biqiong Wang, Yifan Ye, Kaiqi Nie, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Ruying Li, Jinghua Guo, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun. Safe and durable high-temperature lithium-sulfur batteries via molecular layer deposited coating. Nano Lett. 2016, 16, 3545-3549. DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b00577
 10. Junming Luo, Sunil Sahi, Michael Groza, Zhiqiang Wang, Lun Ma, Wei Chen, Arnold Burger, Rasool Kenarangui, Tsun-Kong Sham, Farida A. Selim. Luminescence and scintillation properties of BaF2-Ce transparent ceramic. Opt. Mater. 2016, 58, 353-356. DOI: 10.1016/j.optmat.2016.05.059
 11. Mehrnaz Salarian, Raziye Samimi, William Z. Xu, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Edmund M. K. Lui, and Paul A. Charpentier. Microfluidic synthesis and angiogenic activity of ginsenoside Rg1-loaded PPF microspheres. ACS Biomater. Sci. Eng 2016, 2, 1872-1882. DOI: 10.1021/acsbiomaterials.6b00222
 12. Biqiong Wang, Jian Liu, Qian Sun, Biwei Xiao, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Titanium dioxide/lithium phosphate nanocomposite derived from atomic layer deposition as a high-performance anode for lithium ion batteries. Adv. Mater. Interfaces 2016, 3, 1600369. DOI: 10.1002/admi.201600369 
 13. Jian Liu, Biqiong Wang, Qian Sun, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun. Atomic layer deposition of hierarchical CNTs@FePO4 architecture as a 3D electrode for lithium-ion and sodium-ion batteries. Adv. Mater. Interfaces 2016, 3, 1600468. DOI: 10.1002/admi.201600468  
 14. Jun Li, Zhiqiang Wang, Jian Wang, Tsun-Kong Sham. Unfolding the anatase-to-rutile phase transition in TiO2 nanotube using X-ray spectroscopy and spectromicroscopy. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 22079-22087. DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b07613.
 15. Zhaohui Dong, Fengping Xiao, Ankang Zhao, Lijia Liu, Tsun-Kong Sham, Yang Song. Pressure induced structural transformations of anatase TiO2 nanotubes probed by Raman spectroscopy and synchrotron X-ray diffraction. RSC Adv. 2016, 6, 76142-76150 DOI: 10.1039/C6RA15614B
 16. Jun Li, Aditya Balaji, Tsun-Kong Sham. Tracking the morphology and phase transformations of anodic iron oxide nanotubes using X-ray spectroscopy. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. Accepted. DOI: 10.1016/j.elspec.2016.11.009
 17. Niancai Cheng, Samantha Stambula, Da Wang, Mohammad Norouzi Banis, Jian Liu, Adam Riese, Biwei Xiao, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Limin Liu, Gianluigi A. Bottom, and Xueliang Sun. Platinum single-atom and cluster catalysis of the hydrogen evolution reaction. Nat. Commun. 2016, 7, 13638. DOI: 10.1038/ncomms13638
 18. Matthew J. Turnbull, Daniel Vaccarello, Yun Mui Yiu, Tsun-Kong Sham and Zhifeng Ding. Identifying barriers to charge-carriers in the bulk and surface regions of Cu2ZnSnS4 nanocrystal films by X-ray absorption fine structures (XAFSs). J. Chem. Phys. 2016, 145, 204702. DOI:  10.1063/1.4967863 

 

2015

 1. Xuhui Sun, Tsun-Kong Sham Group IV Nanowires X-Ray Absorption Spectroscopy of Semiconductors Springer Series in Optical Sciences Volume 190, 2015, pp 223-246 Link
 2. Amy Tapley, Lijia Liu, Xiaoyu Cui, Lucia Zuin, David A. Love, Jigang Zhou, Tsun-Kong Sham, and Zhifeng Ding Assessing the Band Structure of CuInS2 Nanocrystals and Their Bonding with the Capping Ligand J. Phys. Chem. C, Article ASAP DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b05940
 3. Yongfeng Hu, Aimee Maclennana, T.K. Sham, Electronic structure and optical luminescence studies of Ru based OLED compounds J. Lumin. 166 (2015) 143–147 DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.05.011
 4. Dongniu Wang, Jigang Zhou, Yongfeng Hu, Jinli Yang, Na Han, Yanguang Li, and Tsun-Kong Sham In Situ X-ray Absorption Near-Edge Structure Study of Advanced NiFe(OH)x Electrocatalyst on Carbon Paper for Water Oxidation J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (34), pp 19573–19583 DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b02685
 5. Jun Li , Zhiqiang Wang , Ankang Zhao , Jian Wang , Yang Song , and Tsun-Kong Sham Nanoscale Clarification of the Electronic Structure and Optical Properties of TiO2 Nanowire with an Impurity Phase upon Sodium Intercalation J. Phys. Chem. C 2015, 119 (31), pp 17848–17856 DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b04276
 6. Xiaoxuan Guo, Zhiqiang Wang, Jin Wu, Yun-Mui Yiu, Yongfeng Hu, Ying-Jie Zhu, and Tsun-Kong Sham Tracking Drug Loading Capacities of Calcium Silicate Hydrate Carrier: A Comparative X-ray Absorption Near Edge Structures Study J. Phys. Chem. B 2015, 119 (31), pp 10052–10059, DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b04115
 7. W Chen, L Ma, R Schaeffer, R Hoffmeyer, T Sham, G Belev, S Kasap and R Sammynaiken X-ray excited optical luminescence of CaF2: A candidate for UV water treatment J. Phys.: Conf. Ser. 2015, 619 012047 DOI: 10.1088/1742-6596/619/1/012047
 8. T.K. Sham Soft X-ray excited optical luminescence from functional organic materials J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 2015,  In Press DOI: 10.1016/j.elspec.2015.04.004
 9. Dejian Hou, Xiaoxuan Guo, Chunmeng Liu, Tsun-Kong Sham, Hongbin Liang, Jing Gao, Xuhui Sun, Bingbing Zhang, Fei Zhan, Yan Huan, Ye Tao Hydrothermal synthesis, X-ray absorption and luminescence properties of Tb3+ doped LaPO4 J. Lumin. 2015, 165, 23-29 DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.04.013
 10. Guanqi Zhao, Jun Zhong, Jian Wang, Tsun-Kong Sham, Xuhui Sun and Shuit-Tong Lee Revealing the synergetic effects in Ni nanoparticle-carbon nanotube hybrids by scanning transmission X-ray microscopy and their application in the hydrolysis of ammonia borane Nanoscale 2015, 7, 9715-9722 DOI: 10.1039/C5NR01168J
 11. Jian Liu, Biwei Xiao, Mohammad N. Banis, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun Atomic layer deposition of amorphous iron phosphates on carbon nanotubes as cathode materials for lithium-ion batteries Electrochim. Acta 2015, 162, 20, 275-281 DOI: 10.1016/j.electacta.2014.12.158
 12. Daniel Vaccarello, Lijia Liu, Jigang Zhou, Tsun-Kong Sham, and Zhifeng Ding Photoelectrochemical and Physical Insight into Cu2ZnSnS4 Nanocrystals Using Synchrotron Radiation J. Phys. Chem. C 2015, 119 (21), pp 11922–11928 DOI: 0.1021/acs.jpcc.5b01049
 13. Xiaoxuan Guo, Zhiqiang Wang, Jin Wu, Yongfeng Hu, Jian Wang, Ying-Jie Zhu and Tsun-Kong Sham  Tracking the Transformations of Mesoporous Microspheres of Calcium Silicate Hydrate in Nanoscale upon Ibuprofen Release: An XANES and STXM Study  CrystEngComm., 2015, 17, 4117-4124 DOI: 10.1039/C5CE00500K
 14. Jun Li, Lijia Liu, and Tsun-Kong Sham 2D XANES–XEOL Spectroscopy Studies of Morphology-Dependent Phase Transformation and Corresponding Luminescence from Hierarchical TiO2 Nanostructures Chem. Mater., 27 (8), pp 3021–3029 DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00363
 15. Biwei Xiao, Jian Liu, Qian Sun, Biqiong Wang, Mohammad Norouzi Banis, Dong Zhao2 Zhiqiang Wang, Ruying Li, Xiaoyu Cui, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun Unravelling the Role of Electrochemically Active FePO4 Coating by Atomic Layer Deposition for Increased High-Voltage Stability of LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material Adv. Sci., 2015, 2, 1500022 DOI: 10.1002/advs.201500022
 16. Xiaoxuan Guo,  Zhiqiang Wang, Jin Wu, Jian Wang, Ying-Jie Zhu and Tsun-Kong Sham  Imaging of drug loading distributions in individual microspheres of calcium silicate hydrate – an X-ray spectromicroscopy study Nanoscale 2015, 7, 6767-6773 DOI: 10.1039/C4NR07471H
 17. Jun Li, Tsun-Kong Sham, Yifan Ye, Junfa Zhu, and Jinghua Guo Structural and Optical Interplay of Palladium-Modified TiO2 Nanoheterostructure J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (4), pp 2222–2230 DOI: 10.1021/jp511080q
 18. Niancai Cheng, Mohammad Norouzi Banis, Jian Liu, Adam Riese, Shichun Mu, Ruying Li, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun Atomic scale enhancement of metal–support interactions between Pt and ZrC for highly stable electrocatalysts Energy Environ. Sci., 2015, Advance Article DOI: 10.1039/C4EE04086D
 19. Jian Wang, Zhiqiang Wang, Hyunjin Cho, Myung Jong Kim, T. K. Sham and Xuhui Sun Layer speciation and electronic structure investigation of freestanding hexagonal boron nitride nanosheets Nanoscale, 2015, Advance Article DOI: 10.1039/C4NR04445B
 20. Dongniu Wang, Lijia Liu,  Xueliang Sun  and  Tsun-Kong Sham Observation of lithiation-induced structural variations in TiO2 nanotube arrays by X-ray absorption fine structure J. Mater. Chem. A, 2015,3, 412-419 DOI: 10.1039/C4TA04873C
 21. Dong Zhao, Masoud Kasrai, Tsun-Kong Sham, Zhimin Bai, Fuyan Zhao, Shuo Li Preparation of platy Co/Al hydrotalcites using aluminum hydroxide and investigation of their tribological properties in base oil Can. J. Chem, 2015, 93(2): 151-159 DOI: 10.1139/cjc-2014-0231
 22. Lijia Liu, Jun Li, Tsun-Kong Sham Near-band-gap luminescence from TiO2 nanograss–nanotube hierarchical membranes Can. J. Chem. 93: 1–7 (2015) DOI: 10.1139/cjc-2014-0254
 23. Qunfeng Xiao, Xiaoyu Cui, Yinbo Shi, Yongfeng Hu, Tsun-Kong Sham, Hong Piao, James McMahond Can. J. Chem. 93: 1–5 (2015) DOI: 10.1139/cjc-2014-0267
 24. T.K. Sham, R.A. Gordon RIXS at the cerium L3-edge of Ce(III) and Ce(IV) systems: some observations Can. J. Chem. 93: 1–9 (2015) DOI: 10.1139/cjc-2014-0261

 

2014

 1. Xia Li, Jian Liu,  Biqiong Wang, Mohammad N. Banis, Biwei Xiao, Ruying Li, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun   Nanoscale stabilization of Li–sulfur batteries by atomic layer deposited Al2O3 RSC Adv., 2014,4, 27126-27129 DOI: 10.1039/C4RA04015E
 2. Biqiong Wang, Jian Liu, Qian Sun, Ruying Li, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun Atomic layer deposition of lithium phosphates as solid-state electrolytes for all-solid-state microbatteries Nanotechnology 25 (2014) 504007 DOI: 10.1088/0957-4484/25/50/504007
 3. Xia Li, Xifei Li, Mohammad N. Banis, Biqiong Wang, Andrew Lushington, Xiaoyu Cui, Ruying Li, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun Tailoring interactions of carbon and sulfur in Li–S battery cathodes: significant effects of carbon–heteroatom bonds  J. Mater. Chem. A, 2014,2, 12866-12872 DOI: 10.1039/C4TA02007C
 4. Hossein Yadegari, Yongliang Li, Mohammad Norouzi Banis, Xifei Li, Biqiong Wang, Qian Sun, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Xiaoyu Cui and Xueliang Sun On rechargeability and reaction kinetics of sodium–air batteries   Energy Environ. Sci., 2014,7, 3747-3757 DOI: 10.1039/C4EE01654H
 5. Jian Liu, Mohammad N. Banis, Qian Sun, Andrew Lushington, Ruying Li, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun Lithium-Ion Batteries: Rational Design of Atomic-Layer-Deposited LiFePO4 as a High-Performance Cathode for Lithium-Ion Batteries Adv. Mater., 2014, 26: 6472–6477. (Inside Front Cover) DOI: 10.1002/adma.201470252 DOI: 10.1002/adma.201401805
 6. Mehrnaz Salarian, William Z. Xu, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, and Paul A. Charpentier Hydroxyapatite–TiO2-based Nanocomposites Synthesized in Supercritical CO2 for Bone Tissue Engineering: Physical and Mechanical Properties ACS Appl. Mater. Interfaces2014, 6 (19), 16918–16931 DOI: 10.1021/am5044888
 7. M. W. Murphy, Y. M. Yiu, M. J. Ward, L. Liu, Y. Hu, J. A. Zapien, Yingkai Liu and T. K. Sham Electronic structure and optical properties of CdSxSe1−x solid solution nanostructures from X-ray absorption near edge structure, X-ray excited optical luminescence, and density functional theory investigations J. Appl. Phys. 116, 193709 (2014) DOI:  10.1063/1.4902390
 8. D. Zhao; T-K. Sham; M. Kasrai; Z. Bai; F. Zhao Tribological properties of Mg/Al–CO3 layered double hydroxide as additive in base oil TribologyVolume 8, Issue 4 (December 2014), 222-234 DOI: 10.1179/1751584X14Y.0000000081
 9. Yi Chen, Xiaoxuan Guo, Wai Hei Tse, Tsun-Kong Sham and Jin Zhang  Magnetic anisotropy induced in NiCo granular nanostructures by ZnO nanorods deposited on a polymer substrate  RSC Adv., 2014,4, 47987-47991 DOI: 10.1039/C4RA07210C
 10. Lobacheva, M. Chavarha, Y. M. Yiu, T. K. Sham and L. V. Goncharova The local structure and ferromagnetism in Fe-implanted SrTiO3 single crystals J. Appl. Phys. 116, 013901 (2014) DOI:10.1063/1.4886875
 11. Ying-Jie Zhu & Tsun-Kong Sham The potential of calcium silicate hydrate as a carrier of ibuprofen Expert Opinion on Drug Delivery Editorial (2014) 11(9) DOI: 10.1517/17425247.2014.923399
 12. Shashi B. Singh, Yu-Fu Wang, Yu-Cheng Shao, Hsuan-Yu Lai, Shang-Hsien Hsieh, Mukta V. Limaye, Chen-Hao Chuang, Hung-Chung Hsueh,  Hsaiotsu Wang,  Jau-Wern Chiou,  Hung-Ming Tsai, Chih-Wen Pao, Chia-Hao Chen, Hong-Ji Lin, Jyh-Fu Lee, Chun-Te Wu, Jih-Jen Wu, Way-Faung Pong, Takuji Ohigashi, Nobuhiro Kosugi, Jian Wang, Jigang Zhou, Tom Regier and Tsun-Kong Sham   Observation of the origin of d0 magnetism in ZnO nanostructures using X-ray-based microscopic and spectroscopic techniques Nanoscale, 2014,6, 9166-9176 DOI: 10.1039/C4NR01961J
 13. Zhiqiang Wang, Jian Wang, Tsun-Kong Sham and Shaoguang Yang  Origin of luminescence from ZnO/CdS core/shell nanowire arrays Nanoscale 2014 DOI: 10.1039/C4NR02231A
 14. Tsun-Kong Sham Photon-In/Photon-Out Spectroscopic Techniques for Materials Analysis: Some Recent Developments Advance Materials 2014 DOI: 10.1002/adma.201304349
 15. Zhiqiang Wang, Xiaoxuan Guo and Tsun-Kong Sham 2D XANES-XEOL mapping: observation of enhanced band gap emission from ZnO nanowire arrays Nanoscale 2014,6, 6531-6536 DOI: 10.1039/c4nr01049c
 16. Y. M. Yiu, M. W. Murphy, L. Liu, Y. Hu and T. K. Sham Experimental and theoretical XANES of CdSxSe1−x nanostructures AIP Conf. Proc1590, 26 (2014) DOI: 10.1063/1.4870191
 17. Lobacheva, L. V. Goncharova, M. Chavarha and T. K. Sham XANES study of Fe-implanted strontium titanate, AIP Conf. Proc1590, 82 (2014) DOI: 10.1063/1.4870200
 18. Jiajun Wang, Jinli Yang, Yongji Tang, Jian Liu, Yong Zhang, Guoxian Liang, Michel Gauthier, Yu-chen Karen Chen-Wiegart, Mohammad Norouzi Banis, Xifei Li, Ruying, Li, Jun Wang, T.K. Sham and Xueliang Sun Size-dependent surface phase change of lithium iron phosphate during carbon coating Nature Commun. 5 2014 3415 DOI: 10.1038/ncomms4415
 19. Fuyan Zhao, Masoud Kasrai, Tsun-Kong Sham, Zhimin Bai, Dong Zhao Characterization of tribofilms derived from zinc dialkyl dithiophosphate and serpentine by X-ray absorption spectroscopy, Tribology International73 (2014) 167-176 DOI: 10.1016/j.triboint.2014.01.015
 20. Dongniu Wang, Jinli Yang, Jian Liu, Xifei Li, Ruying Li, Mei Cai, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun, Atomic layer deposited coatings to significantly stabilize anodes for Li ion batteries: effects of coating thickness and the size of anode particles, J. Mater. Chem. A 2014, 2, 2306-2312 DOI:10.1039/C3TA13677A
 21. Shanglei Feng, Li Li, Xinmei Yang, Xingtai Zhou, Shuo Bai, Tsun-Kong Sham, Effect of Defects Induced by 12C+ Ion Irradiation on the Fluorination of Pyrolytic Carbon Coating in Flinak Salt, Adv. Engineering Mater. 2014 DOI: 10.1002/adem.201300479

 

2013

 1. Jian Liu, Mohammad N. Banis, Xifei Li, Andrew Lushington, Mei Cai, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun, Atomic Layer Deposition of Lithium Tantalate Solid-State Electrolytes J. Phys. Chem. C, 2013, 117 (39), pp 20260–20267 DOI: 10.1021/jp4063302
 2. Masashi Ishii, Iain F. Crowe, Matthew P. Halsall, Bruce Hamilton, Yongfeng Hu, Tsun-Kong Sham, Susumu Harako, Xin-Wei Zhao and Shuji Komuro Atomic-scale distortion of optically activated Sm dopants identified with site-selective X-ray absorption spectroscopy J. Appl. Phys. 114, 133505 (2013) DOI: 10.1063/1.4824375
 3. Nastaran Kazemi-Zanjani, Erwan Kergrene, Lijia Liu, Tsun-Kong Sham and François Lagugné-Labarthet, Tip-Enhanced Raman Imaging and Nano Spectroscopy of Etched Silicon Nanowires, Sensors2013, 13, 12744-12759 DOI: 10.3390/s131012744
 4. Matthew James Ward, Wei-Qiang Han, and Tsun-Kong Sham Nitridation Temperature Effects on Electronic and Chemical Properties of (Ga1–xZnx)(N1–xOx) Solid Solution Nanocrystals J. Phys. Chem. C, Article ASAP DOI: 10.1021/jp406990n
 5. Dongniu Wang, Jinli Yang, Xifei Li, Dongsheng Geng, Ruying Li, Mei Cai, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun Layer by layer assembly of sandwiched graphene/SnO2 nanorod/carbon nanostructures with ultrahigh lithium ion storage properties Energy Environ. Sci., 2013,6, 2900-2906 DOI: 10.1039/C3EE40829A
 6. Katherine R. Ball, Francesca Sampieri, Manuel Chirino, Don L. Hamilton, Robert I.R. Blyth, Tsun-Kong Sham, Patricia M. Dowling and Julie Thompson Synchrotron x-ray fluorescence microscopy of gallium in bladder following gallium maltolate administration during urinary tract infection Antimicrob. Agents Chemother. Advance Article DOI: 10.1128/AAC.00616-13
 7. Xiaoxuan Guo,  Jin Wu,  Yun-Mui Yiu,  Yongfeng Hu,  Ying-Jie Zhu and  Tsun-Kong Sham Drug–nanocarrier interaction—tracking the local structure of calcium silicate upon ibuprofen loading with X-ray absorption near edge structure (XANES)  Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 15033-15040 DOI: 10.1039/C3CP50699A
 8. Jinli Yang, Jiajun Wang, Yongji Tang, Dongniu Wang, Biwei Xiao, Xifei Li, Ruying Li, Guoxian Liang, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun In situ self-catalyzed formation of core–shell LiFePO4@CNT nanowires for high rate performance lithium-ion batteries J. Mater. Chem. A, 2013,1, 7306-7311 DOI: 10.1039/C3TA11262D
 9. Mohammad Norouzi Banis, Shuhui Sun, Xiangbo Meng, Yong Zhang, Zhiqiang Wang, Ruying Li, Mei Cai, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun TiSi2Ox Coated N-Doped Carbon Nanotubes as Pt Catalyst Support for the Oxygen Reduction Reaction in PEMFCs J. Phys. Chem. C, 2013, 117 (30), pp 15457–15467 DOI: 10.1021/jp3118874
 10. Chang-Hai Liu, Xiao-Qi Chen, Yong-Feng Hu, Tsun-Kong Sham, Qi-Jun Sun, Jian-Bing Chang, Xu Gao, Xu-Hui Sun, and Sui-Dong Wang One-Pot Environmentally Friendly Approach toward Highly Catalytically Active Bimetal-Nanoparticle-Graphene Hybrids ACS Applied Materials & Interfaces 2013, 5, 11, 5072-5079 DOI: 10.1021/am4008853
 11. Shuhui Sun, Gaixia Zhang, Nicolas Gauquelin, Ning Chen, Jigang Zhou, Songlan Yang, Weifeng Chen, Xiangbo Meng, Dongsheng Geng, Mohammad N. Banis, Ruying Li, Siyu Ye, Shanna Knights, Gianluigi A. Botton, Tsun-Kong Sham & Xueliang Sun Single-atom Catalysis Using Pt/Graphene Achieved through Atomic Layer Deposition Scientific Reports 3 1775 DOI: 10.1038/srep01775
 12. Jun Zhong, Jian Wang, Ji-Gang Zhou, Bao-Hua Mao, Chang-Hai Liu, Hui-Biao Liu, Yu-Liang Li, Tsun-Kong Sham, Xu-Hui Sun, and Sui-Dong Wang Electronic Structure of Graphdiyne Probed by X-ray Absorption Spectroscopy and Scanning Transmission X-ray Microscopy J. Phys. Chem. C, 2013, 117 (11), pp 5931–5936 DOI: 10.1021/jp310013z
 13. D M Chevrier, A Chatt, T K Sham and P Zhang  A Comparative XAFS Study of Gold-thiolate Nanoparticles and Nanoclusters 15th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (XAFS15) Journal of Physics: Conference Series 430 (2013) 012029 DOI: 10.1088/1742-6596/430/1/012029
 14. Matthew J Ward, Paul A Rupar, Michael W Murphy, Yun-Mui Yiu, Kim M Baines and Tsun-Kong Sham XAFS and XEOL of tetramesityldigermene – An electronic structure study of a heavy group 14 ethylene analogue 15th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (XAFS15) Journal of Physics: Conference Series 430 (2013) 012046 DOI: 10.1088/1742-6596/430/1/012046
 15. T K Sham, M J Ward, M W Murphy, L J Liu and W Q Han  Pt L3,2-edge whiteline anomaly and its implications for the chemical behaviour of Pt 5d5/2 and 5d3/2 electronic states – a study of Pt-Au nanowires and nanoparticles 15th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (XAFS15) Journal of Physics: Conference Series430 (2013) 012018 DOI:10.1088/1742-6596/430/1/012018
 16. Zhiqiang Wang, Chunlei Li, Lijia Liu and Tsun-Kong Sham Electronic Structures and Optical Properties of α-Al2O3Nanowires 15th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (XAFS15) Journal of Physics: Conference Series430 (2013) 012065 DOI: 10.1088/1742-6596/430/1/012065
 17. Y M Yiu, Songlan Yang, Dongniu Wang, Xueliang Sun and T K Sham Ab-initio Calculation of the XANES of Lithium Phosphates and LiFePO4 15th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (XAFS15) Journal of Physics: Conference Series 430 (2013) 012014 DOI: 10.1088/1742-6596/430/1/012014
 18. X X Guo, T K Sham, Y J Zhu and Y F Hu  Interaction of Nanostructured Calcium Silicate Hydrate with Ibuprofen Drug Molecules: X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES) Study at the Ca, Si and O K-edge Phys. 15th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (XAFS15) Journal of Physics: Conference Series 430 (2013) 012064 DOI: 10.1088/1742-6596/430/1/012064
 19. Jigang Zhou, Hao Liu, Fengping Wang, Todd Simpson, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun, Zhifeng Ding An electrochemical approach to fabricating honeycomb assemblies from multiwall carbon nanotubes Carbon 59 130-139 2013, DOI: 10.1016/j.carbon.2013.03.001
 20. Lijia Liu ,  Tsun-Kong Sham and Weiqiang Han Investigation on the electronic structure of BN nanosheets synthesized via carbon-substitution reaction: the arrangement of B, N, C and O atoms Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 6929-6934 DOI:10.1039/C3CP50498K
 21. M J Ward, T Z Regier, J MVogt, R A Gordon, W-Q Han and T K Sham Time-resolved X-ray excited optical luminescence using an optical streak camera 11th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation (SRI 2012) Journal of Physics: Conference Series 425 (2013) 092006 DOI: 10.1088/1742-6596/425/9/092006
 22. M J Ward, J G Smith, T Z Regier, T K Sham 2D XAFS XEOL Spectroscopy – Some recent developments 11th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation (SRI 2012) Journal of Physics: Conference Series 425 (2013) 13200 DOI: 10.1088/1742-6596/425/13/132009
 23. Fuyan Zhao, Masoud Kasrai,  Tsun-Kong Sham, Zhimin Bai Characterization of Tribofilms Generated from Serpentine and Commercial Oil Using X-ray Absorption Spectroscopy Tribology Letters, 1-11 DOI: 10.1007/s11249-013-0123-0
 24. Jeremy Smith, Arash Akbari-Sharbaf, Matthew J. Ward, Michael W. Murphy, Giovanni Fanchini, and Tsun Kong Sham Luminescence properties of defects in nanocrystalline ZnO J. Appl. Phys. 113, 093104 (2013) DOI: 10.1063/1.4794001
 25. Jinli Yang ,  Jiajun Wang ,  Yongji Tang ,  Dongniu Wang ,  Xifei Li ,  Yuhai Hu ,  Ruying Li ,  Guoxian Liang ,  Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun LiFePO4–graphene as a superior cathode material for rechargeable lithium batteries: impact of stacked graphene and unfolded grapheme Energy Environ. Sci., 2013, 6 1521-1528 DOI: 10.1039/C3EE24163G
 26. F. Heigl, A. Jürgensen, X.-T. Zhou, Y.-F. Hu, L. Zuin, and T. K. Sham X-ray excited optical luminescence from TbCl3 at the giant resonance of terbium J. Chem. Phys. 138, 061104 (2013) DOI: 10.1063/1.4792043
 27. Zhiqiang Wang, Chunlei Li, Lijia Liu, and Tsun-Kong Sham Probing defect emissions in bulk, micro- and nano-sized α-Al2O3 via X-ray excited optical luminescence J. Chem. Phys. 138, 084706 (2013) DOI: 10.1063/1.4793473
 28. Dongniu Wang ,  Xifei Li ,  Jinli Yang ,  Jiajun Wang ,  Dongsheng Geng ,  Ruying Li ,  Mei Cai ,  Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun Hierarchical nanostructured core–shell Sn@C nanoparticles embedded in graphene nanosheets: spectroscopic view and their application in lithium ion batteries Phys. Chem. Chem. Phys., 2013,15, 3535-3542 DOI: 10.1039/C3CP44172E
 29. Jian Liu ,  Yongji Tang ,  Biwei Xiao ,  Tsun-Kong Sham ,  Ruying Li and Xueliang Sun Atomic layer deposited aluminium phosphate thin films on N-doped CNTs RSC Adv., 2013,3, 4492-4495 DOI: 10.1039/C3RA23320K
 30. Longyan Chen,  Fereidoon S. Razavi,  Abdul Mumin,  Xiaoxuan Guo,  Tsun-Kong Sham and Jin Zhang Multifunctional nanoparticles for rapid bacterial capture, detection, and decontamination  RSC Adv., 2013, 3, 2390–2397 DOI: 10.1039/C2RA22286H
 31. Yun Mui Yiu, Gurinder Kaur, Qunfeng Xiao, Tsun Kong Sham Ab-initio calculation of the As and Se L3,2-edge XANES of As2Se3 and Zn-doped As2Se3 and comparison to the experiments Journal of Non-Crystalline Solids 364 (2013) 13–19 DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2012.12.038
 32. Penelope L. King, Tsun-Kong Sham, Robert A. Gordon, and M. Darby Dyar Microbeam X-ray analysis of Ce3+/Ce4+ in Ti-rich minerals: A case study with titanite (sphene) with implications for multivalent trace element substitution in minerals American Mineralogist2013, 98, 1, 110–119 DOI: 10.2138/​am.2013.3959
 33. JiajunWang, Jinli Yang, Yongji Tang, Ruying Li, Guoxian Liang, Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun Surface aging at olivine LiFePO4: a direct visual observation of iron dissolution and the protection role of nano-carbon coating J. Mater. Chem. A 2013, 1, 1579-1586 DOI: 10.1039/C2TA00521B

 

2012

 1. Dongniu Wang, Xifei Li, Jiajun Wang, Jinli Yang, Dongsheng Geng, Ruying Li, Mei Cai, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun Defect-Rich Crystalline SnO2 Immobilized on Graphene Nanosheets with Enhanced Cycle Performance for Li Ion Batteries J Phys Chem C 2012, 116, 22149-22156 DOI: 10.1021/jp306041y
 2. Wei-Qiang Han, Lijia Liu, T. K. Sham and Zhenxian Liu Structure and luminescence properties of 10-BN sheets Nanoscale, 2012, 4, 6951-6954 DOI: 10.1039/C2NR31757E
 3. Yongliang Li ,  Jiajun Wang ,  Xifei Li ,  Dongsheng Geng ,  Mohammad N. Banis ,  Yongji Tang ,  Dongniu Wang ,  Ruying Li ,  Tsun-Kong Sham and Xueliang Sun Discharge product morphology and increased charge performance of lithium–oxygen batteries with graphene nanosheet electrodes: the effect of sulphur doping J. Mater. Chem., 2012, 22, 20170–20174 DOI:10.1039/C2JM34718K
 4. Chiou, J. W.; Ray, Sekhar C.; Peng, S. I.; Chuang, C. H.; Wang, B. Y.; Tsai, H. M.; Pao, C. W.; Lin, H.-J.; Shao, Y. C.; Wang, Y. F.; Chen, S. C.; Pong, W. F.; Yeh, Y. C.; Chen, C. W.; Chen, L.-C.; Chen, K.-H.; Tsai, M.-H.; Kumar, A.; Ganguly, A.; Papakonstantinou, P.; Yamane, H.; Kosugi, N.; Regier, T.; Liu, L.; Sham, T. K. Nitrogen-Functionalized Graphene Nanoflakes (GNFs:N): Tunable Photoluminescence and Electronic Structures J Phys Chem C 116, 30, 16251-16258 DOI: 10.1021/jp303465u
 5. Lijia Liu, Tsun-Kong Sham The Effect of Thermal Oxidation on the Luminescence Properties of Nanostructured Silicon Small8, 15, 2371-2380 DOI: 10.1002/smll.201200175
 6. Armelao, L. Heigl, F. Kim, P.S.G. Rosenberg, R.A. Regier, T.Z. Sham, T.K. Visible Emission from GeO2 Nanowires: Site-Specific Insights via X-ray Excited Optical Luminescence J Phys Chem C 116, 26, 14163-14169 DOI: 10.1021/jp3040743
 7. Liu, L.J. Sham, T.K. Hayashi, H. Kanai, N. Takehara, Y. Kawamura, N. Mizumaki, M. Gordon, R.A. Resonant inelastic x-ray scattering of CeB6 at the Ce L-1- and L-3-edges J Chem Phys 136, 19 DOI: 10.1063/1.4716180
 8. Wang, Z.Q. Wang, J. Sham, T.K. Yang, S.G. Tracking the Interface of an Individual ZnS/ZnO Nano-Heterostructure J Phys Chem C 116, 18, 10375-10381 DOI: 10.1021/jp301289x
 9. Yang, S.L. Wang, D N .Liang, G X. Yiu, Y.M. Wang, J J. Liu, L J. Sun, X L. Sham, T.K. Soft X-ray XANES studies of various phases related to LiFePO4 based cathode materials Energy & Environmental Science 5, 5, 7007-7016 DOI: 10.1039/C2EE03445J 10.1039/C2EE03445J
 10. He, Z.T. Yang, X.M. Xia, H H. Regier, T.Z. Chevrier, D K. Zhou, X.T. Sham, T.K.  Role of defect electronic states in the ferromagnetism in graphite Phys Rev B 85, 14 DOI: 10.1103/PhysRevB.85.144406
 11. Lobacheva, O. Corcoran, P.L. Murphy, M.W. Ko, J.Y.P. Sham, T.K. Cathodoluminescence, X-ray excited optical luminescence, and X-ray absorption near-edge structure studies of ZnO nanostructures Can J Chem 90, 3, 298-305 DOI: 10.1139/V2012-006
 12. Yang, X.M. Feng, S.L. Zhou, X.T. Xu, H J. Sham, T.K.  Interaction between Nuclear Graphite and Molten Fluoride Salts: A Synchrotron Radiation Study of the Substitution of Graphitic Hydrogen by Fluoride Ion J Phys Chem A 116, 3, 985-989 DOI: 10.1021/jp208990y
 13. Wang, D.N. Yang, J.L. Li, X.F. Wang, J.J. Li, R Y. Cai, M. Sham, T K. Sun, X. L. Observation of Surface/Defect States of SnO2 Nanowires on Different Substrates from X-ray Excited Optical Luminescence Cryst Growth Des 12, 1, 397-402 DOI: 10.1021/cg2011919

 

2011

 1. D. Geng, S. Yang, Y. Zhang, J. Yang, J. Liu, R. Li, T. K. Sham, X. Sun, S. Ye, S. Knights Nitrogen doping effects on the structure of grapheme. Appl. Surf. Sci. 257(21) 9193-9198 DOI: 10.1016/j.apsusc.2011.05.131
 2. J. Lv, J. Y. P. Ko, Y. Zhang, L. Liu, X. Zhang, X. Zhang, X. Sun, T. K. Sham Electronic structure and optical properties of 2,5,8,11-tetra-tert-butylperylene polyhedral crystals from X-ray absorption near-edge structure and X-ray excited optical luminescence studies. Appl. Phys. Lett. 98(24) 243106 DOI: 10.1063/1.3599607
 3. J. Wang, J.-G. Zhou, H.-T. Fang, T. K. Sham, C. Karunakaran, Y.-S. Lu, G. Cooper, A. P. Hitchcock Effect of humidity on individual SnO2 coated carbon nanotubes studies by in-situ STXM J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 184(3-6) 296-300 DOI: 10-1016/j.elspec.2010.12.014
 4. L. Liu, Y. M. Yiu, T. K. Sham Electronic structures of LaB6 and CeB6 single crystals: X-ray absorption near-edge structure studies at the B K-edge and the La and Ce giant resonance. J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 184(3-6) 188-191 DOI: 10.1016/j.elspec.2011.03.002
 5. J. Zhou, J. Wang, H. Fang, T. K. Sham, Structural variation and water adsorption of a SnO2 coated carbon nanotube: a nanoscale chemical imaging study J. Mater. Chem. 21(16) 5944-5949 DOI: 10.1039/c1jm00041a
 6. C. Yogi, K. Kojima, T. Hashishin, N. Wada, Y. Inada,E. Della Gaspera, M. Bersani, A. Martucci, L. Liu, T. K. Sham Size affect of Au nanoparticles on TiO2 crystalline phase of nanocomposite thin films and their photocatalytic properties J. Phys. Chem. C115(14) 6554-6560 DOI: 10.1021/jp110581j
 7. Y. Chen, J. Wang, H. Liu, M. N. Banis, R. Li, X. Sun, T. K. Sham, S. Ye, S. Knights Nitrogen doping effects on carbon nanotubes and the origin of the enhanced electrocatalytic activity of supported Pt for proton-exchange membrane fuel cells J. Phys. Chem C 115(9) 3769-3776 DOI: 10.1021/jp108864y
 8. L. Liu, T. K. Sham, W. Han, C. Zhi, Y. Bando X-ray excited optical luminescence from hexagonal boron nitride nanotubes: electronic structures and the role of oxygen impurities ACS Nano 5(1) 631-639 DOI: 10.1021/nn102881j

 

1995-2010

 1. L. Liu, J. Chan, T. K. Sham Calcination-Induced Phase Transformation and Accompanying Optical Luminescence of TiO2 Nanotubes: An X-ray Absorption Near-Edge Structures and X-ray Excitation Optical Luminescence Study J. Phys. Chem. C. 114 (49) 21353-21359. DOI: 10.1021/jp1093355
 2. D. Gebauer, P. N. Gunawidjaja, J. Y. P. Ko, Z. Bacsik, B. Aziz, L. Liu, Y. Hu, L. Bergstroem, C.-W. Tai, T.K. Sham, M. Eden, N. Hedin Proto-Calcite and Proto-Vaterite in Amorphous Calcium Carbonates Angew. Chem. Int. Ed. 49 (47) 8889-8891 DOI: 10.1002/anie.201003220
 3. M. J. Ward, P. A. Rupar, M. W. Murphy, Y. M. Yiu, K. Baines, T. K. Sham Ionic nature of Ge(II)-centered dications: a germanium K-edge X-ray absorption near-edge structures study Chem. Comm. 46(37) 7016-7018 DOI: 10.1039/c0cc012925a
 4. J.G. Zhou, J.A. Wang, H. Liu, M.N. Banis, X.L. Sun, T.K. Sham. Imaging Nitrogen in Individual Carbon Nanotubes. J. Phys. Chem. Lett. 2010. 1 (11) 1709-1713. DOI: 10.1021/jz100376v.
 5. J.Y.P. Ko, Y.M. Yiu, H. Liang, T.K. Sham. X-ray absorption and luminescence studies of Ba2Ca(BO3)2: Ce3+/Na+ phosphors. J. Chem. Phys. 2010. 132, 234701. DOI: 10.1063/1.3437612.
 6. L.J. Liu, Y.M. Yiu, T.K. Sham, L.Y. Zhang, Y.F. Zhang. Electronic Structures and Optical Properties of 6H-and 3C-SiC Microstructures and Nanostructures from X-ray Absorption Fine Structures, X-ray Excited Optical Luminescence, and Theoretical Studies. J. Phys. Chem. C. 2010. 114 (15) 6966-6975. DOI: 10.1021/jp100277s.
 7. J.G. Zhou, J. Wang, H.T. Fang, C.X. Wu, J.N. Cutler, T.K. Sham. Nanoscale chemical imaging and spectroscopy of individual RuO2 coated carbon nanotubes. Chem. Commun. 2010. 46 (16) 2778-2780. DOI: 10.1039/b921590e.?
 8. W.Q. Han, D. Su, M. Murphy, M. Ward, T.K. Sham, L.J. Wu, Y.M. Zhu, Y.F. Hu, T. Aoki. Microstructure and electronic behavior of PtPd@Pt core-shell nanowires. J. Mater. Res. 2010. 25 (4) 711-717. DOI: 10.1557/JMR.2010.0090.?
 9. L.J. Liu, Y.M. Yiu, T.K. Sham, D.F. Yang, L. Zuin. Electronic structure of nanopolycrystalline pulsed laser deposited LaB6 films and single crystals: The boron perspective. J. Appl. Phys. 2010. 107 (4). 043703. DOI: 10.1063/1.3284935.
 10. J.Y.P. Ko, Y.F. Hu, L. Armelao, and T.K. Sham. XANES and XEOL studies of Eu-doped calcium tungstate in silica synthesized by sol-gel method J. Phys.: Conf. Ser. 2009, 012078. DOI:10.1088/1742-6596/190/1/012078
 11. F. Heigl, L. Armelao, X.H. Sun, C. Didychuk, X.T. Zhou, T. Regier, R.I.R. Blyth, P.S.G. Kim, R.A. Rosenberg, and T.K. Sham. XANES and photoluminescence studies of crystalline GeO2 (Tb) nanowires J. Phys.: Conf. Ser. 2009, 190 012130. DOI: 10.1088/1742-6596/190/1/012130
 12. L.J. Liu, M. Murphy, J.Y.P. Ko, and T.K. Sham. XAFS studies of Pt nanoparticles deposition on Si nanowires J. Phys.: Conf. Ser. 2009, 190, 012133. DOI: 10.1088/1742-6596/190/1/012133
 13. L.J. Liu, J.Y.P. Ko, M.J. Ward, Y.M. Yiu, T.K. Sham, and Y. Zhang. XANES and XEOL investigations of SiC microcrystals and SiC nanowires J. Phys.: Conf. Ser. 2009, 190, 012134. DOI: 10.1088/1742-6596/190/1/012134
 14. J.Y.P. Ko, T.K. Sham, S. Chakrabarti, and P.C. Adams. Synchrotron X-ray microscopy and spectroscopy analysis of iron in hemochromatosis liver and intestines J. phys.: Conf. Ser. 2009, 190, 012207. DOI: 10.1088/1742-6596/190/1/012207
 15. J.G. Zhou, H.T. Fang, J.M. Maley, M.W. Murphy, J.Y.P. Ko, J.N. Cutler, R. sammynaiken, T.K. Sham, M. Liu, and F. Li. Electronic structure of TiO2 nanotube arrays from X-ray absorption near edge structure studies J. Mater. Chem. 2009, 19 (37) 6804-6809. DOI: 10.1039/b909225k
 16. Lobacheva, M.W. Murphy, J.Y.P. Ko, and T.K. Sham. Morphology-dependent luminescence from ZnO nanostructures an X-ray Excited Optical Luminescence Study at the Zn K-edge Can. J. Chem. 2009, 87 (9) 1255-1260. DOI: 10.1139/V09-115
 17. J.G. Zhou, H.T. Fang, Y.F. Hu, T.K. Sham, C.X. Wu, M. Liu, and F. Li. Immobilization of RuO2 on Carbon Nanotube: An X-ray Absorption Near-Edge Structure Study J. Phys. Chem. C. 2009, 113 (24) 10747-10750. DOI: 10.1021/jp902871b
 18. J.G. Zhou, X.T. Zhou, R.Y. Li, X.L. Sun, Z.F. Ding, J. Cutler, and T.K. Sham. Electronic structure and luminescence center of blue luminescent carbon nanocrystals Chem. Phys. Lett. 2009, 474 (4-6) 320-324. DOI: 10.1016/j.cplett.2009.04.075
 19. H.T. Fang, M. Liu, D.W. Wang, T. Sun, D.S. Guan, F. Li, J.G. Zhou, T.K. Sham, and H.M. Cheng. Comparison of the rate capability of nanostructured amorphous and anatase TiO2 for lithium insertion using anodic TiO2 nanotube arrays Nanotechnology 2009, 20 (22) 225701. DOI: 10.1088/0957-4484/20/22/225701
 20. Jurgensen, A.J. Anderson, and T.K. Sham. An X-ray excited optical luminescence study of a zoned quartz crystal from an emerald-bearing quartz vein, Hiddenite, North Carolina, USA Phys. Chem. Miner. 2009, 36 (4) 207-216. DOI: 10.1007/s00269-008-0270-2
 21. J.G. Zhou, H.T. Fang, J.M. Maley, J.Y.P. Ko, M. Murphy, Y. Chu, R. Sammynaiken, and T.K. Sham. An X-ray absorption, photoemission, and Raman study of the interaction between SnO nanoparticle and carbon nanotube J. Phys Chem. C. 2009, 113 (15) 6114-6117. DOI: 10.1021/jp810639y
 22. M.W. Murphy, P.S.G. Kim, X. Zhou, J. Zhou, M. Coulliard, G.A. Botton, and T.K. Sham. Biaxial ZnO-ZnS nanoribbon heterostructures J. Phys. Chem. C. 2009, 113 (12) 4755-4757. DOI: 10.1021/jp900443g
 23. M.W. Murphy, X.T. Zhou, J.Y.P. Ko, J.G. Zhou, F. Heigl, and T.K. Sham. Optical emission of biaxial ZnO-ZnS nanoribbon heterostructures J. Chem. Phys. 2009, 130 (8) 084707. DOI: 10.1063/1.3080767
 24. J.G. Zhou, J. Cheiftz, R.Y. Li, F.P. Wang, X.T. Zhou, T.K. Sham, X.L. Sun, and Z.F. Ding. Tailoring multi-wall carbon nanotubes for smaller nanostructures Carbon. 2009, 47 (3) 829-838. DOI: 10.1016/j.carbon.2008.11.032
 25. P. Zhang, A.Y.C. Chu, T.K. Sham, Y. Yao, and S.T. Lee. Chemical synthesis and structural studies of thiol-capped gold nanoparticles Can. J. Chem. 2009, 87 (1) 335-340. DOI: 10.1139/V08-135
 26. C.M. Hessel, E.J. Henderson, J.A. Kelley, R.G. Cavell. T.K. Sham, and J.G.C. Veinot. Origin of luminescence from silicon nanocrystals: a near edge X-ray absorption fine structure (NEXAFS) and X-ray excited optical luminescence (XEOL) study of oxide-embedded and free-standing systems J. Phys. Chem. C. 2008, 112 (37) 14247-14254. DOI: 10.1021/jp802095j
 27. T.K. Sham. Nanoparticles and nanowires: synchrotron spectroscopy studies Intl. J. Nanotechnol. 2008, 5 (9-12) 1194-1246, DOI: 10.1504/IJNT.2008.019837
 28. R.A. Rosenberg, G.K. Shenoy, P.S.G. Kim, and T.K. Sham. Temporal- and site-specific determination of the origin of the luminescent bands in silicon nanowires J. Phys. Chem. C. 2008, 112 (36) 13943-13946. DOI: 10.1021/jp8036457
 29. Y.M. Yiu, T.K. Sham, and G. Kaur. Electronic structure of Se, Se-Te, and Se-Te-Sb systems: Some observations from the x-ray spectroscopy and ab initio calculations J. Appl. Phys. 2008, 104 (1) 013713, DOI: 10.1063/1.2955454
 30. X.T. Zhou, J.G. Zhou, M.W. Murphy, J.Y.P. Ko, F. Heigl, T. Regier, R.I.R. Blyth, and T.K. Sham. The effect of the surface of SnO2 nanoribbons on their luminescence using x-ray absorption and luminescence spectroscopy J. Chem. Phys. 2008, 128 (14) 144703. DOI: 10.1063/1.2841419
 31. R.A. Gordon, G.T. Seidler, T.T. Fister, M.W. Haverkort, G.A. Sawatzky, A. Tanaka, and T.K. Sham. High multipole transitions in NIXS: Valence and hybridization in 4f systems EPL. 2008, 81 (2) 26004, DOI: 10.1209/0295-5075/81/26004
 32. T.K. Sham. Time-resolved synchrotron radiation excited optical luminescence: Light-emission properties of silicon-based nanostructures ChemPhysChem 2007, 8 (18) 2557-2567, DOI: 10.1002/cphc.200700226
 33. F.P. Wang, X.T. Zhou, J.G. Zhou, T.K. Sham, and Z.F. Ding. Observation of single tin dioxide nanoribbons by confocal Raman microspectroscopy J. Phys. Chem. C. 2007, 111 (51) 18839-18843, DOI: 10.1021/jp709701s
 34. P.S.G. Kim, Y.H. Tang, T.K. Sham, and S.T. Lee. Condensation of silicon nanowires from silicon monoxide by thermal evaporation - An X-ray absorption spectroscopy investigation Can. J. Chem. 2007, 85 (10) 695-701, DOI: 10.1139/V07-054
 35. J.G. Zhou, X.T. Zhou, X.H. Sun, M. Murphy, F. Heigl, T.K. Sham, and Z.F. Ding. Electronic structures of CdSe nanocrystals - An X-ray absorption near-edge structure (XANES) investigation Can. J. Chem. 2007, 85 (10) 756-760, DOI: 10.1139/V07-080
 36. J.Y.P. Ko, F. Heigl, Y.M. Yiu, X.T. Zhou, T. Regier, R.I.R. Blyth, and T.K. Sham. Soft X-ray excited colour-centre luminescence and XANES studies of calcium oxide Can. J. Chem. 2007, 85 (10) 853-858, DOI: 10.1139/V07-109
 37. T.Regier, J. Krochak, T.K. Sham, Y.F. Hu, J. Thompson, and R.I.R. Blyth. Performance and capabilities of the Canadian Dragon: The SGM beamline at the Canadian Light Source Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 2007, 582 (1) 93-95, DOI: 10.1016/j.nima.2007.08.071
 38. Y.F. Hu, L. Zuin, G. Wright, R. Igarashi, M. McKibben, T. Wilson, S.Y. Chen, T. Johnson, D. Maxwell, B.W. Yates, T.K. Sham, and R. Reininger. Commissioning and performance of the variable line spacing plane grating monochromator beamline at the Canadian Light Source Rev. Sci. Instrum. 2007, 78 (8) 08319, DOI: 10.1063/1.2778613
 39. L. Armelao, F. Heigl, A. Jurgensen, R.I.R. Blyth, T. Regier, X.T. Zhou, and T.K. Sham. X-ray excited optical luminescence studies of ZnO and Eu-doped ZnO nanostructures J. Phys. Chem. C. 2007, 111 (28) 10194-10200, DOI: 10.1021/jp071379f
 40. H.M. Shang, M. Bliss, S. Heald, T.K. Sham, F. Heigl, and G.Z. Cao. Dense and optical transparent CdWO4 films by sol-gel processing for scintillation applications J. Mater. Res. 2007, 22 (6) 1527-1536, DOI: 10.1557/JMR.2007.0215
 41. X.H. Sun, T.K. Sham, R.A. Rosenberg, and G.K. Shenoy. One-dimensional silicon-cadmium selenide heterostructures J. Phys. Chem. C. 2007, 111 (24) 8475-8482, DOI: 10.1021/jp071699z
 42. J.G. Zhou, X.T. Zhou, X.H. Sun, R.Y. Li, M. Murphy, Z.F. Ding, X.L. Sun, and T.K. Sham. Interaction between Pt nanoparticles and carbon nanotubes - An X-ray absorption near edge structures (XANES) study Chem. Phys. Lett. 2007, 437 (4-6) 229-232, DOI: 10.1016/j.cplett.2007.02.026
 43. X.T. Zhou, F. Heigl, J.Y.P. Ko, M.W. Murphy, J.G. Zhou, T. Regier, R.I.R. Blyth, and T.K. Sham. Origin of luminescence from Ga2O3 nanostructures studied using x-ray absorption and luminescence spectroscopy Phys. Rev B. 2007, 75 (12) 125303, DOI: 10.1103/PhysRevB.75.125303
 44. X.T. Zhou, T.K. Sham, Y. Wu, Y.M. Chong, I. Bello, S.T. Lee, F. Heigl, T. Regier, and R.I.R. Blyth. X-ray excited optical luminescence from diamond thin films: The contribution of sp(2)- and H-bonded carbon to the luminescence J. Am. Chem. Soc. 2007, 129 (6) 1476-1477, DOI: 10.1021/ja064555r
 45. J.G. Zhou, C. Booker, R.Y. Li, X.T. Zhou, T.K. Sham, X.L. Sun, and Z.F. Ding. An electrochemical avenue to blue luminescent nanocrystals from multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) J. Am. Chem. Soc. 2007, 129 (4) 744-745, DOI: 10.1021/ja0669070
 46. X.T. Zhou, T.K. Sham, W.J. Zhang, C.Y. Chan, I. Bello, S.T. Lee, and H. Hofsass. X-ray absorption studies on cubic boron nitride thin films J. Appl. Phys. 2007, 101 (1) 013710, DOI: 10.1063/1.2405717
 47. P.S.G. Kim, Y.F. Hu, M.C. Brandys, T.J. Burchell, R.J. Puddephatt, T.K. Sham. X-ray-excited optical luminescence (XEOL) and X-ray absorption fine structures (XAFS) studies of gold(I)complexes with diphosphine and bipyridine ligands Inorg. Chem. 2007, 46 (3) 949-957, DOI: 10.1021/ic0609352
 48. R.A. Rosenberg, G.K. Shenoy, X.H. Sun, and T.K. Sham. Time-resolved x-ray-excited optical luminescence characterization of one-dimensional Si-CdSe heterostructures Appl. Phys. Lett. 2006, 89 (24) 243102, DOI: 10.1063/1.2402262
 49. X.T. Zhou, F. Heigl, M.W. Murphy, T.K. Sham, T. Regier, and R.I.R. Blyth. Time-resolved x-ray excited optical luminescence from SnO2 nanoribbons: Direct evidence for the origin of the blue luminescence and the role of surface states Appl. Phys. Lett. 2006, 89 (21) 213109, DOI: 10.1063/1.2387476
 50. X.T. Zhou, T.K. Sham, W.J. Zhang, C.Y. Chan, I. Bello, S.T. Lee, and H. Hofsass. Cubic phase content and structure of BN films from an X-ray absorption study Anal. Chem. 2006, 78 (18) 6314-6319, DOI: 10.1021/ac060160e
 51. R.A. Rosenberg, G.K. Shenoy, L.C. Tien, D. Norton, S. Pearton, X.H. Sun, and T.K. Sham. Anisotropic x-ray absorption effects in the optical luminescence yield of ZnO nanostructures Appl. Phys. Lett. 2006, 89 (9) 093118, DOI: 10.1063/1.2245440
 52. X.T. Zhou, T.K. Sham, C.Y. Chan, W.J. Zhang, I. Bello, S.T. Lee, and H. Hofsass. Effect of substrate surface on the structure and electronic properties of cubic boron nitride films J. Appl. Phys. 2006, 100 (1) 014909, DOI: 10.1063/1.2213349
 53. T.K. Sham, P.S.G. Kim, and P. Zhang. Electronic structure of molecular-capped gold nanoparticles from X-ray spectroscopy studies: Implications for coulomb blockade, luminescence and non-Fermi behavior Solid State Commun. 2006, 138 (10-11) 553-557, DOI: 10.1016/j.ssc.2006.03.021
 54. X.H. Sun, C. Didychuk, T.K. Sham, and N.B. Wong. Germanium nanowires: synthesis, morphology and local structure studies Nanotechnol. 2006, 17 (12) 2925-2930, DOI: 10.1088/0957-4484/17/12/017
 55. F. Heigl, S. Lam, T. Regier, I. Coulthard, and T.K. Sham. Time-resolved X-ray excited optical luminescence from tris(2-phenyl bipyridine)iridium J. Am. Chem. Soc. 2006, 128 (12), 3906-3907, DOI: 10.1021/ja060243c
 56. Y.H. Tang, T.K. Sham, D. Yang, and L. Xue. Preparation and characterization of pulsed laser deposition (PLD) SiC films Appl. Surf. Sci. 2006, 252 (10) 3386-3389, DOI: 10.1016/j.apsusc.2005.05.031
 57. X.T. Zhou, T.K. Sham, C.Y. Chan, W.J. Zhang, I. Bello, S.T. Lee, F. Heigl, A. Jurgensen, and H. Hofsass. J. Mater. Res. 2006, 21 (1) 147-152, DOI: 10.1557/JMR.2006.0005
 58. R.A. Rosenberg, G.K. Shenoy, F. Heigl, S.T. Lee, P.S.G. Kim, X.T. Zhou, and T.K. Sham. Determination of the local structure of luminescent sites in ZnS nanowires using x-ray excited optical luminescence Appl. Phys. Lett. 2005, 87 (25) 253105, DOI: 10.1063/1.2143114
 59. P.S.G. Kim, Y.F. Hu, R.J. Puddephatt, and T.K. Sham. X-ray excited optical luminescence studies of PPh3AuCl: Site-specificity at the C and P K-edges and the Au M5-, M4-edges Physica Scripta. 2005, T115, 545-547, DOI: 10.1238/Physica.Topical.115a00545
 60. P. Zhang, T.K. Sham. The electronic and optical properties of dendrimer-capped CdS quantum dots: A UV-vis and x-ray spectroscopy study Physica Scripta. 2005, T115, 1019-1021, DOI: 10.1238/Physica.Topical.115a01019
 61. T.K. Sham, P.S.G. Kim, H. Ngo, S. Chakrabarti, and P.C. Adams. An x-ray microspectroscopy study of hemochromatosis liver and diabetic mice kidney tissues: Preliminary observations Physica Scripta. 2005, T115, 1047-1049, DOI: 10.1238/Physica.Topical.115a01047
 62. N.B. MacNaughton, A. Moewes, R.G. Wilks, X.T. Zhou, T.K. Sham, T. Taniguchi, K. Watanabe, C.Y. Chan, W.J. Zhang, I. Bello, S.T. Lee, and H. Hofsass. Electronic structure of boron nitride single crystals and films Phys. Rev. B. 2005, 72 (19) 195113, DOI: 10.1103/PhysRevB.72.195113
 63. P. Zhang, X.T. Zhou, Y.H. Tang, and T.K. Sham. Organosulfur-functionalized Au, Pd, and Au-Pd nanoparticles on 1D silicon nanowire substrates: Preparation and XAFS studies Langmuir. 2005, 21 (18) 8502-8508, DOI: 10.1021/la0501031
 64. X.T. Zhou, P.S.G. Kim, T.K. Sham, and S.T. Lee. Fabrication, morphology, structure, and photoluminescence of ZnS and CdS nanoribbons J. Appl. Phys. 2005, 98 (2) 024312, DOI: 10.1063/1.1988974
 65. T.K. Sham, R.A. Gordon, and S.M. Heald. Resonant inelastic x-ray scattering at the Ce L3 edge of CePO4 and CeO2: Implications for the valence of CeO2 and related phenomena Phys. Rev. B. 2005, 72 (3) 035113, DOI: 10.1103/PhysRevB.72.035113
 66. X.T. Zhou, T.K. Sham, Y.Y. Shan, X.F. Duan, S.T. Lee, and R.A. Rosenberg. One-dimensional zigzag gallium nitride nanostructures J. Appl. Phys. 2005, 97 (10), DOI: 10.1063/1.1897834
 67. R.A. Rosenberg, G.K. Shenoy, F. Heigl, S.T. Lee, P.S.G. Kim, X.T. Zhou, and T.K. Sham. Effects of in situ vacuum annealing on the surface and luminescent properties of ZnS nanowires Appl. Phys. Lett. 2005, 86 (26) 263115, DOI: 10.1063/1.1984096
 68. P.S.G. Kim, Y.F. Hu, Y.M. Yiui, and T.K. Sham. X-ray absorption and X-ray excited optical luminescence (XEOL) studies of KAu(CN)2 at the C, N and K K-edge and the Au L3-edge - comparison with density functional theory (DFT) calculation J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 2005, 114, 811-815, DOI: 10.1016/j.elspec.2005.01.241
 69. P.S.G. Kim, S.J. Naftel, T.K. Sham, I. Coulthard, Y.F. Hu, A. Moewes, and J.W. Freeland. Photon-in photon-out studies of Alq3(tris-aluminum-8-hydroxyquinolinate): Synchrotron light excited optical luminescence and X-ray emission J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 2005, 114, 901-904, DOI: 10.1016/j.elspec.2005.01.242
 70. X.H. Sun, S. Lam, T.K. Sham, F. Heigl, A. Jurgensen, and N.B. Wong. Synthesis and synchrotron light-induced luminescence of ZnO nanostructures: Nanowires, nanoneedles, nanoflowers, and tubular whiskers J. Phys. Chem. B. 2005, 109 (8), 3120-3125, DOI: 10.1021/jp044926v
 71. X.H. Sun, N.B. Wong, C.P. Li, S.T.Lee, and T.K. Sham. Chainlike silicon nanowires: Morphology, electronic structure and luminescence studies J. Appl. Phys. 2004, 96 (6) 3447-3451, DOI: 10.1063/1.1782958
 72. T.K. Sham, S.J. Naftel, P.S.G. Kim, R. Sammynaiken, Y.H. Tang, I. Coulthard, A. Moewes, J.W. Freeland, Y.F. Hu, and S.T. Lee. Electronic structure and optical properties of silicon nanowires: A study using x-ray excited optical luminescence and x-ray emission spectroscopy Phys. Rev. B. 2004, 70 (4) 045313, DOI: 10.1103/PhysRevB.70.045313
 73. Y.F. Hu, R. Boukherroub, and T.K. Sham. Near edge X-ray absorption fine structure spectroscopy of chemically modified porous silicon J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 2004, 135 (2-3) 143-147, DOI: 10.1016/j.elspec.2004.02.162
 74. P.S.G. Kim, N.O. Petersen, T.K. Sham, and Y.F. Hu. Soft X-ray excited optical luminescence (XEOL) studies of fluorescein isothiocyanate (FITC) and FITC-labeled proteins Chem. Phys. Lett. 2004, 392 (1-3) 44-49, DOI: 10.1016/j.cplett.2004.05.048
 75. P.S.G. Kim, P. Zhang, and T.K. Sham. Reductive deposition of Rh nanostructures on n-type porous silicon: X-ray absorption and X-ray excited optical luminescence studies Langmuir. 2004, 20 (11) 4690-4695, DOI: 10.1021/la049884g
 76. X.H. Sun, N.B. Wong, C.P. Li, S.T. Lee, P.S.G. Kim, and T.K. Sham. Reductive self-assembling of Pd and Rh nanoparticles on silicon nanowire templates Chem Mater. 2004, 16 (6) 1143-1152, DOI: 10.1021/cm035112e
 77. P.S.G. Kim, M.C. Brandys, Y.F. Hu, R.J. Puddephatt, T.K. Sham. Soft X-ray excited optical luminescence studies of gold(I) complex with diphosphine and 4,4 '-bipyridyl ligands J. Lumin. 2003, 105 (1) 21-26, DOI: 10.1016/S0022-2313(03)00093-0
 78. B.Z. Zhan, M.A. White, J.A. Pincock, K.N. Robertson, T.S. Cameron and T.K. Sham. Oxidation of cyclohexane using a novel RuO2 zeolite nanocomposite catalyst Can. J. Chem. 2003, 81 (6) 764-769, DOI: 10.1139/V03-060
 79. P. Zhang, and T.K. Sham. X-ray studies of the structure and electronic behavior of alkanethiolate-capped gold nanoparticles: The interplay of size and surface effects Phys. Rev. Lett. 2003, 90 (24) 245502, DOI: 10.1103/PhysRevLett.90.245502
 80. Y.H. Tang, X.T. Zhou, Y.F. Hu, C.S. Lee, S.T. Lee, and T.K. Sham. A soft X-ray absorption study of nanodiamond films prepared by hot-filament chemical vapor deposition Chem. Phys. Lett. 2003, 372 (3-4) 320-324, DOI: 10.1016/S0009-2614(03)00374-9
 81. S.J. Naftel, P.S.G. Kim, T.K. Sham, R. Sammynaiken, B.W. Yates, and Y.F. Hu. Soft x-ray excited optical luminescence from poly(N-vinylcarbazole) J. Appl. Phys. 2003, 93 (9) 5191-5195, DOI: 10.1063/1.1565492
 82. R.R. Martin, S.J. Naftel, T.K. Sham, B. Hart, and M.A. Powell. XANES of chromium in sludges used as soil ameliorants Can. J. Chem. 2003, 81 (2) 193-196, DOI: 10.1139/V03-013
 83. P. Zhang, and T.K. Sham. Fabrication of thiol-capped Pd nanoparticles: An electrochemical method Appl. Phys. Lett. 2003, 82 (11) 1778-1780, DOI: 10.1063/1.1562334
 84. B.Z. Zhan, M.A. White, T.K. Sham, J.A. Pincock, R.J. Doucet, K.V.R. Rao, K.N. Robertson, and T.S. Cameron. Zeolite-confined nano-RuO2: A green, selective, and efficient catalyst for aerobic alcohol oxidation J. Am. Chem. Soc. 2003, 125 (8) 2195-2199, DOI: 10.1021/ja0282691
 85. P. Zhang, P.S. Kim, and T.K. Sham. Electrochemical route for the fabrication of alkanethiolate-capped gold nanoparticles Appl. Phys. Lett. 2003, 82 (9) 1470-1472, DOI: 10.1063/1.1558901
 86. W. Drube, T.K. Sham, A. Kravtsova, and A.V. Soldatov. Fine structure of unoccupied Ag d states near the Fermi level in Ag and AgPd studied by high-resolution partial Auger yield spectroscopy at the Ag L3 edge Phys. Rev. B. 2003, 67 (3) 035122, DOI: 10.1103/PhysRevB.67.035122
 87. T.K. Sham, and M.L. Rivers. A brief overview of synchrotron radiation Reviews in Mineralogy & Geochemistry Vol. 49 117-147, DOI: 10.2138/gsrmg.49.1.117
 88. Y.H. Tang, T.K. Sham, Y.F. Hu, C.S. Lee and S.T. Lee. Near-edge X-ray absorption fine structure study of helicity and defects in carbon nanotubes Chem. Phys. Lett. 2002, 366 (5-6) 636-641, DOI: 10.1016/S0009-2614(02)01620-2
 89. R. Sammynaiken, S.J. Naftel, T.K. Sham, K.W. Cheah, B. Averboukh, R. Huber, Y.R. Shen, G.G. Qin, Z.C. Ma, and W.H. Zong. Structure and electronic properties of SiO2/Si multilayer superlattices: Si K edge and L3, L2 edge x-ray absorption fine structure study J. Appl. Phys. 92 (6) 3000-3006, DOI: 10.1063/1.1501742
 90. P. Zhang, and T.K. Sham. Tuning the electronic behavior of Au nanoparticles with capping molecules Appl. Phys. Lett. 2002, 81 (4) 736-738, DOI: 10.1063/1.1494120
 91. X.H. Sun, R. Sammynaiken, S.J. Naftel, Y.H. Tang, P. Zhang, P.S. Kim, T.K. Sham, X.H. Fan, Y.F. Zhang, C.S. Lee, S.T. Lee, N.B. Wong, Y.F. Hu, and K.H. Tan. Chem Mater. 2002, 14 (16) 2519-2526, DOI: 10.1021/cm011548n
 92. Y.H. Tang, T.K. Sham, A. Jurgensen, Y.F. Hu, C.S. Lee, S.T. Lee. Phosphorus-doped silicon nanowires studied by near edge x-ray absorption fine structure spectroscopy Appl. Phys. Lett. 2002, 80 (20) 3709-3711, DOI: 10.1063/1.1478796
 93. P. Zhang, P.S. Kim, and T.K. Sham. Nanostructured CdS prepared on porous silicon substrate: Structure, electronic, and optical properties J. Appl. Phys. 2002, 91 (9) 6038-6043, DOI: 10.1063/1.1461888
 94. Y.F. Hu, K.H. Tan, P.S. Kim, P. Zhang, S.J. Naftel, T.K. Sham, I. Coulthard, and B.W. Yates. Soft x-ray excited optical luminescence: Some recent applications Rev. Sci. Instrum. 2002, 73 (3) 1379-1381, DOI: 10.1063/1.1436540
 95. Y. Hirai, I. Zivkovic, B.H. Frazer, A. Reginelli, L. Perfetti, D. Ariosa, G. Margaritondo, M. Prester, D. Drobac, D.T. Jiang, Y. Hu, T.K. Sham, I. Felner, M. Pederson, and M. Onellion. Magnetic interactions and electronic states in superconducting and nonsuperconducting ruthenocuprates Phys. Rev. B. 2002, 65 (5) 054417, DOI: 10.1103/PhysRevB.65.054417
 96. X.H. Sun, Y.H. Tang, P. Zhang, S.J. Naftel, R. Sammynaiken, T.K. Sham, H.Y. Peng, Y.F. Zhang, N.B. Wong, and S.T. Lee. X-ray absorption fine structure and electron energy loss spectroscopy study of silicon nanowires at the Si L3,L2 edge J. Appl. Phys. 2001, 90 (12) 6379-6383, DOI:10.1063/1.1417997
 97. Y.H. Tang, P. Zhang, P.S. Kim, T.K. Sham, Y.F. Hu, X.H. Sun, N.B. Wong, M.K. Fung, Y.F. Zheng, C.S. Lee, and S.T. Lee. Amorphous carbon nanowires investigated by near-edge-x-ray-absorption-fine-structures Appl. Phys. Lett. 2001, 79 (23) 3773-3775, DOI: 10.1063/1.1425462
 98. R.R. Martin, T.K. Sham, G.W. Won, K.W. Jones, and H. Feng. Synchrotron x-ray fluorescence and secondary ion mass spectrometry in tree ring microanalysis: applications to dendroanalysis X-Ray Spectrom. 2001, 30 (5) 338-341, DOI: 10.1002/xrs.507
 99. Coulthard, T.K. Sham, Y.F. Hu, S.J. Naftel, P.S. Kim, and J.W. Freeland. Threshold behavior of the Cu L3M4,5M4,5 Auger effect of Cu metal at the L3 edge Phys. Rev. B. 2001, 64 (11) 115101, DOI: 10.1103/PhysRevB.64.115101
 100. P.S. Kim, T.K. Sham, P. Zhang, M.K. Fung, S.T. Lee, Y.F. Hu, and B.W. Yates. X-ray excited optical luminescence studies of tris-(2,2 '-bipyridine)ruthenium(II) at the C,N K-edge and Ru L3,2-edge J. Am. Chem. Soc. 2001, 123 (36) 8870-8871, DOI: 10.1021/ja015619v
 101. Y.H. Tang, X.H. Sun, F.C.K. Au, L.S. Liao, Y.H. Peng, C.S. Lee, S.T. Lee, and T.K. Sham. Microstructure and field-emission characteristics of boron-doped Si nanoparticle chains Appl. Phys. Lett. 2001, 79 (11) 1673-1675, DOI: 10.1063/1.1396313
 102. P. Zhang, S.J. Naftel, and T.K. Sham. Multichannel detection x-ray absorption near edge structures study on the structural characteristics of dendrimer-stabilized CdS quantum dots J. Appl. Phys. 2001, 90 (6) 2755-2759, DOI: 10.1063/1.1394899
 103. S.J. Naftel, Y.M. Yiu, T.K. Sham, and B.W. Yates. X-ray excited optical luminescence (XEOL) studies of CaF2 at the Ca L3,L2-edge J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 2001, 119 (2-3) 215-220, DOI: 10.1016/S0368-2048(01)00295-X
 104. P. Zhang, P.S. Kim, and T.K. Sham. XANES studies of CdS nano-structures on porous silicon J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 2001, 119 (2-3) 229-233, DOI: 10.1016/S0368-2048(01)00297-3
 105. S.J. Naftel, R.R. Martin, T.K. Sham, S.M. Macfie, and K.W. Jones. Micro-synchrotron X-ray fluorescence of cadmium-challenged corn roots J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 2001, 119 (2-3) 235-239, DOI: 10.1016/S0368-2048(01)00298-5
 106. Y.H. Tang, Y.F. Zheng, C.S. Lee, N. Wang, S.T. Lee and T.K. Sham. Carbon monoxide-assisted growth of carbon nanotubes Chem. Phys. Lett. 2001, 342 (3-4) 259-264, DOI: 10.1016/S0009-2614(01)00608-X
 107. X.H. Sun, H.Y. Peng, Y.H. Tang, W.S. Shi, N.B. Wong, C.S. Lee, S.T. Lee, and T.K. Sham. Surface reactivity of Si nanowires J. Appl. Phys. 2001, 89 (11) 6396-6399, DOI: 10.1063/1.1367402
 108. S.J. Naftel, P. Zhang, P.S. Kim, T.K. Sham, I. Coulthard, W.J. Antel, J.W. Freeland, S.P. Frigo, M.K. Fung, S.T. Lee, Y.F. Hu, and B.W. Yates. Soft x-ray-excited luminescence and optical x-ray absorption fine structures of tris (8-hydroxyquinoline) aluminum Appl. Phys. Lett. 2001, 78 (13) 1847-1849, DOI: 10.1063/1.1358360
 109. S.J. Naftel, T.K. Sham, Y.M. Yiu, and B.W. Yates. Calcium L-edge XANES study of some calcium compounds J. Synchrotron Rad. 2001, 8, 255-257, DOI: 10.1107/S0909049500019555
 110. Y.F. Hu, T.K. Sham, Z. Zou, G.Q. Xu, L. Chan, B.W. Yates, and G.M. Bancroft. A study of titanium nitride diffusion barriers between aluminium and silicon by X-ray absorption spectroscopy: the Si, Ti and N results J. Synchrotron Rad. 2001, 8, 860-862, DOI: 10.1107/S0909049500018252
 111. Coulthard, R. Sammynaiken, S.J. Naftel, P. Zhang, and T.K. Sham. Porous silicon: A template for the preparation of nanophase metals and bimetallic aggregates Physica Status Solidi A. 2000, 182 (1) 157-162, DOI: 10.1002/1521-396X(200011)182:1<157::AID-PSSA157>3.0.CO;2-O
 112. S.J. Naftel, I. Coulthard, D.T. Jiang, T.K. Sham, B.W. Yates and K.H. Tan. The role of oxygen in the photoluminescence of porous silicon: Some recent observations Physica Status Solidi A. 2000, 182 (1) 373-378, DOI: 10.1002/1521-396X(200011)182:1<373::AID-PSSA373>3.0.CO;2-O
 113. B.W. Yates, Y.F. Hu, K.H. Tan, G. Retzlaff, R.G. Cavell, T.K. Sham, and G.M. Bancroft. First results from the Canadian SGM beamline at SRC J. Synchrotron Rad. 2000, 7, 296-300, DOI: 10.1107/S0909049500007214
 114. Coulthard, W.J. Antel, S.P. Frigo, J.W. Freeland, J. Moore, W.S. Calaway, M.J. Pellin, M. Mendelsohn, T.K. Shamn, S.J. Naftel, and A.P.J. Stampfl. Resonant Auger studies of metallic systems J. Vac. Sci. Technol., A. 2000, 18 (4) 1955-1958, DOI: 10.1116/1.582453
 115. Coulthard, W.J. Angel, J.W. Freeland, T.K. Sham, S.J. Naftel and P. Zhang. Influence of sample oxidation on the nature of optical luminescence from porous silicon Appl. Phys. Lett. 2000, 77 (4) 498-500, DOI: 10.1063/1.127023
 116. Y.F. Zhang, L.S. Liao, W.H. Chan, S.T. Lee, R. Sammynaiken, and T.K. Sham. Electronic structure of silicon nanowires: A photoemission and x-ray absorption study Phys. Rev. B. 2000, 61 (12) 8298-8305, DOI: 10.1103/PhysRevB.61.8298
 117. R.A. Holroyd, J.M. Preses, and T.K. Sham. Ion yields for tetramethylgermane exposed to X-rays near the Ge K-edge J. Phys. Chem. A. 2000, 104 (12) 2859-2864, DOI: 10.1021/jp993790b
 118. T.K. Sham, R. Sammynaiken, Y.J. Zhu, P. Zhang, I. Coulthard, and S.J. Naftel. X-ray excited optical luminescence (XEOL): a potential tool for OELD studies Thin Solid Films. 2000, 363 (1-2) 318-321, DOI: 10.1016/S0040-6090(99)01006-8
 119. Coulthard, D.T. Jiang, Y.J. Zhu, and T.K. Sham. A systematic study of synchrotron light induced luminescence from porous silicon: Implications to morphology and chemical effect dependent electronic behaviour J. Porous Mater. 1999, 7 (1-3) 165-168, DOI: 10.1023/A:1009618216802
 120. J. Sankar, T.K. Sham, and R.J. Puddephatt. Low temperature chemical vapour deposition of ruthenium and ruthenium dioxide on polymer surfaces J. Mater. Chem. 1999, 9 (10) 2439-2444, DOI: 10.1039/a902470k
 121. L.S. Liao, L.S. Hung, W.C. Chan, X.M. Ding, T.K. Sham, I. Bello, C.S. Lee, and S.T. Lee. Ion-beam-induced surface damages on tris-(8-hydroxyquinoline) aluminum Appl. Phys. Lett. 1999, 75 (11) 1619-1621, DOI: 10.1063/1.124773
 122. T.K. Sham, and I. Coulthard. Edge-jump inversion in the Si L-3,L-2-edge optical XAFS of porous silicon J. Synchrotron Rad. 1999, 6, 215-216, DOI: 10.1107/S0909049599001314
 123. Z. Zou, Y.F. Hu, T.K. Sham, H.H. Huang, G.Q. Xu, C.S. Seet, and L. Chan. XAFS studies of Al/TiNx films on Si(100) at the Al K- and L3,L2-edge J. Synchrotron Rad. 1999, 6, 524-525, DOI: 10.1107/S0909049599001247
 124. S.J. Naftel and T.K. Sham. Co L3,2-edge and multi-detection channel XAFS studies of Co-Si interactions J. Synchrotron Rad. 1999, 6, 526-528, DOI: 10.1107/S0909049599000989
 125. Y.J. Zhu, I. Coulthard, and T.K. Sham. XAFS studies of Rh nanostructures on porous silicon J. Synchrotron Rad. 1999, 6, 529-531, DOI: 10.1107/S0909049599001235
 126. Bzowski, M. Kuhn, T.K. Sham, J.A. Rodriguez, and J. Hrbek. Electronic structure of Au-Ag bimetallics: Surface alloying on Ru(001) Phys. Rev. B. 1999, 59 (20) 13379-13393, DOI: 10.1103/PhysRevB.59.13379
 127. S.J. Naftel, I. Coulthard, T.K. Sham, D.X. Xu, L. Erickson, and S.R. Das. Electronic structure of nickel silicide in subhalf-micron lines and blanket films: An x-ray absorption fine structures study at the Ni and Si L3,2 edge Appl. Phys. Lett. 1999, 74 (19) 2893-2895, DOI: 10.1063/1.124049
 128. Coulthard, and T.K. Sham. Luminescence from porous silicon: an optical X-ray absorption fine structures study at the Si L3,2-edge Solid State Commun. 1999, 110 (4) 203-208, DOI: 10.1016/S0038-1098(99)00045-9
 129. S.J. Naftel, A. Bzowski, and T.K. Sham. Study of the electronic structure of Au-V bimetallics using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray absorption near-edge structure (XANES) J. Alloys Compd. 1999, 283 (1-2) 5-11, DOI: 10.1016/S0925-8388(98)00908-6
 130. Coulthard, S. Degen, Y.J. Zhu, and T.K. Sham. Gold nanoclusters reductively deposited on porous silicon: morphology and electronic structures Can. J. Chem. 1998, 76 (11) 1707-1716, DOI: 10.1139/cjc-76-11-1707
 131. R.R. Martin, T.K. Sham, G.W. Won, P. van der Heide, K.W. Jones, S.R. Song, and R. Protz. Secondary ion mass spectroscopy and synchrotron X-ray fluorescence in the study of the qualitative variation in metal content with time in tree rings Can. J. For. Res. 1998, 28 (10), 1464-1470, DOI: 10.1139/cjfr-28-10-1464
 132. M.A. Tomaz, E. Mayo, D. Lederman, E. Hallin, T.K. Sham, W.L. O'Brien, and G.R. Harp. Magnetic properties of Co/Rh (001) multilayers studied by x-ray magnetic-circular dichroism Phys. Rev. B. 1998, 58 (17) 11493-11500, DOI: 10.1103/PhysRevB.58.11493
 133. W. Drube, R. Treusch, T.K. Sham, A. Bzowski, and A.V. Soldatov. Sublifetime-resolution Ag L3-edge XANES studies of Ag-Au alloys Phys. Rev. B. 1998, 58 (11) 6871-6876, DOI: 10.1103/PhysRevB.58.6871
 134. M. Kuhn, R. Sammynaiken, and T.K. Sham. Electronic structure of Au-Ta alloys: An X-ray spectroscopy study Physica B. 1998, 252 (1-2) 114-126, DOI: 10.1016/S0921-4526(97)00773-4
 135. H.H. Hsieh, Y.K. Chang, W.F. Pong, J.Y. Pieh, P.K. Tseng, T.K. Sham, I. Coulthard, S.J. Naftel, J.F. Lee, S.C. Chung, and K.L. Tsang. Electronic structure of Ni-Cu alloys: The d-electron charge distribution Phys. Rev. B. 1998, 57 (24) 15204-15210, DOI: 10.1103/PhysRevB.57.15204
 136. M.A. Tomaz, T. Lin, G.R. Harp, E. Hallin, T.K. Sham, and W.L. O'Brien. Comparison of X-ray magnetic circular dichroism at the L and M edges of Mo, Ru, Rh, and Pd J. Vac. Sci. Technol. A. 1998, 16 (3) 1359-1363, DOI: 10.1116/1.581151
 137. Coulthard, and T.K. Sham. Morphology of porous silicon layers: image of active sites from reductive deposition of copper onto the surface Appl. Surf. Sci. 1998, 126 (3-4) 287-291, DOI: 10.1016/S0169-4332(97)00686-7
 138. T.M. Grehk, W. Drube, G. Materlik, J.E. Hansen, and T.K. Sham. Resonant L3M4,5N4,5 Auger electron spectroscopy as a probe for the local electronic structure in PdxAg1-x alloys J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 1998, 88, 241-245, DOI: 10.1016/S0368-2048(97)00174-6
 139. S.J. Naftel, I. Coulthard, T.K. Sham, S.R. Das, and D.X. Xu. Structural and electronic property evolution of nickel and nickel silicide thin films on Si(100) from multicore x-ray-absorption fine-structure studies Phys. Rev. B. 1998, 57 (15) 9179-9185, DOI: 10.1103/PhysRevB.57.9179
 140. Coulthard, and T.K. Sham. Novel preparation of noble metal nanostructures utilizing porous silicon Solid State Commun. 1998, 105 (12) 751-754, DOI: 10.1016/S0038-1098(97)10229-0
 141. R.A.Holroyd, and T.K. Sham. Free ion yields for nonpolar liquids exposed to 1.6-3.5 KeV X-rays Radiat. Phys. Chem. 1998, 51 (1) 37-43, DOI: 10.1016/S0969-806X(97)00085-6S.J. Naftel, I. Coulthard, T.K. Sham, D.X. Xu, L. Erickson, and S.R. Das. Synchrotron radiation characterization of metal silicide thin films: some observations Thin Solid Films. 1997, 308, 580-584, DOI: 10.1016/S0040-6090(97)00492-6
 142. S.J. Naftel, A. Bzowski, T.K. Sham, D.X. Xu, and S.R. Das. XAFS studies of self-aligned platinum silicide thin films at the Pt M3,2 edge and the Si K-edge J. Phys. IV France. 1997, 7 (C2) 1131-1132, DOI: 10.1051/jp4:19972158
 143. Coulthard, A. Bzowski, T.K. Sham, S.M. Heald, and M. Kuhn. M3,2 and L3,2 XAFS of Au and Pt nanoparticles on porous silicon J. Phys. IV France. 1997, 7 (C2) 1133-1134, DOI: 10.1051/jp4:19972159
 144. Coulthard, T.K. Sham, M. Simard-Normandin, M. Saran, and J.D. Garret. XAFS studies of TiSi2 and CoSi2 thin films at the Ti, Co and Si K-edge J. Phys. IV France. 1997, 7 (C2) 1135-1136, DOI: 10.1051/jp4:19972160
 145. W. Drube, R. Treusch, T.K. Sham, A. Bzowski, and A.V. Soldatov. High resolution Ag L3-XANES studies of AuAg alloys using the electron yield of a narrow Auger channel J. Phys. IV France. 1997, 7 (C2) 353-356
 146. T.K. Sham, I. Coulthard, and S.J. Naftel. M3,2-edge X-ray absorption near edge structure of 5d metals J. Phys. IV France. 1997, 7 (C2) 477-479
 147. T.K. Sham, A. Hiraya, and M. Watanabe. High resolution Cu L-3,L-2-edge XANES studies of Cu-Au alloys J. Phys. IV France. 1997, 7 (C2) 491-492
 148. J.Z. Xiong, and T.K. Sham. Si core level XANES of organometallic compounds containing Si-Ge bonds: Experimental and theoretical observations J. Phys. IV France. 1997, 7 (C2) 493-494
 149. S.J. Naftel, T.K. Sham, V.I. Smelyansky, J.S. Tse, J.D. Garrett. Angular dependent XAFS studies of a MoSi2 single crystal J. Phys. IV France. 1997, 7 (C2) 495-496
 150. Coulthard, T.K. Sham, J.D. Garrett, V.I. Smelyansky, and J.S. Tse. XAFS of early 4-d transition metal silicides: 4-d metal L3,2 edge and Si K-edge studies J. Phys. IV France. 1997, 7 (C2) 497-498
 151. T.K. Sham, A. Hiraya, and M. Watanabe. Electronic structure of Cu-Au alloys from the Cu perspective: A Cu L3,2-edge study Phys. Rev. B. 1997, 55 (12) 7585-7592, DOI: 10.1103/PhysRevB.55.7585
 152. J.Z. Xiong, D.T. Jiang, C.E. Dixon, K.M. Baines, and T.K. Sham. Structure and bonding of organosilicon compounds containing silicon-silicon and silicon-germanium bonds: An X-ray absorption fine structure study Can. J. Chem. 1996, 74 (11) 2229-2239, DOI: 10.1139/v96-251
 153. Coulthard, and T.K. Sham. Charge redistribution in Pd-Ag alloys from a local perspective Phys. Rev. Lett. 1996, 77 (23) 4824-4827, DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.4824
 154. M. Kuhn, A. Bzowski, T.K. Sham, J.A. Rodriguez, and J. Hrbek. Ru-promoted alloying of Au and Cu ultrathin films: Photoemission studies Thin Solid Films. 1996, 283 (1-2) 209-220, DOI: 10.1016/0040-6090(95)08255-7
 155. T.K. Sham, M.L. Shek, J. Hrbek, and D.G. Van Campen. Mn 3s multiplet splitting of pseudomorphic Mn overlayers on Ru(001) J. vac. Sci. Technol., A. 1996, 14 (4) 3199-3202, DOI: 10.1116/1.588807
 156. T. Murata, D.T. Jiang, T.K. Sham, X.H. Feng, and S.P. Firgo. Optical luminescence yield spectra of KCl:Tl produced by Cl K- and K K-edge excitations J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 1996, 79, 155-158, DOI: 10.1016/0368-2048(96)02825-3
 157. Coulthard, D.T. Jiang, and T.K. sham. VUV induced luminescence from porous silicon J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 1996, 79, 233-236, DOI: 10.1016/0368-2048(96)02844-7
 158. T.K. Sham, S.J. Naftel, and I. coulthard. M(3,2)-edge x-ray absorption near-edge structure spectroscopy: An alternative probe to the L3,2-edge near-edge structure for the unoccupied densities of d states of 5d metals J. Appl. Phys. 1996, 79 (9) 713407138, DOI: 10.1063/1.361483
 159. T.K. Sham, J. Hrbek, M.L. Shek, and K.T. Cheng. Cs 5p and 4d photoelectron linewidths of Cs/Ru(001): Implication for Cs-Ru interaction at the interface J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 1996, 77 (1) 59-74, DOI: 10.1016/0368-2048(94)02393-X
 160. J.Z. Xiong, D.T. Jiang, Z.F. Liu, K.M. Baines, T.K. Sham, S.G. Urquhart, A.T. Wen, T. Tyliszczak, and A.P. Hitchcock. Si core-level excitation of hexamethyldisilane studied by synchrotron radiation and multiple-scattering X alpha calculation Chem. Phys. 1996, 203 (1) 81-92, DOI: 10.1016/0301-0104(95)00353-3
 161. M. Kuhn, J.A. Rodriguez, J. Hrbek, A. Bzowski, and T.K. Sham. Adsorption of Au on Ru(001): electronic perturbations and the nature of the bimetallic bond Surf. Sci. 1995, 341 (1-2) L1011-1018, DOI: 10.1016/0039-6028(95)00823-3
 162. Bzowski, Y.M. Yiu, and T.K. Sham. Charge redistribution in Au-metalloid intermetallics: A Au L2,3-edge x-ray-absorption study Phys. Rev. B. 1995, 51 (15) 9515-9120, DOI: 10.1103/PhysRevB.51.9515
 163. Bzowski, T.K. Sham, R.E. Watson, and M. Weinert. Electronic structure of Au and Ag overlayers on Ru(001): The behavior of the noble-metal d bands Phys. Rev. B. 1995, 51 (15) 9979-9984, DOI: 10.1103/PhysRevB.51.9979
 164. A.C. Ribes, S. Damaskinos, A.E. Dixon, G.E. Carver, C. Peng, P.M. Fauchet, T.K. Sham, and I. Coulthard. Photoluminescence imaging of porous silicon using a confocal scanning laser macroscope/microscope Appl. Phys. Lett. 1995, 66 (18) 2321-2323, DOI: 10.1063/1.113969
 165. T.K. Sham, and R.A. Holdroyd. Photoconductivity XAFS: some recent observations Phys. B. 1995, 208 (1-4) 212-214, DOI: 10.1016/0921-4526(94)00835-J
 166. D.T. Jiang, S.P. Frigo, I. Coulthard, X.H. Feng, K.H. Tan, T.K. Sham, and R.A. Rosenberg. XEOL XANES of ZnS(Cu) and porous Si Phys. B. 1995, 208 (1-4) 227-228, DOI: 10.1016/0921-4526(94)00666-J
 167. R. Sammynaiken, M. Kuhn, and T.K. Sham. Charge transfer in Au-Ta alloys: double resonance at the Au and Ta L2,3-edge Phys. B. 1995, 208 (1-4) 371-372, DOI: 10.1016/0921-4526(94)00854-O
 168. J.Z. Xiong, D.T. Jiang, Z.F. Liu, K.M. Baines, T.K. Sham, K.H. Tan, and X.H. Feng. XANES of organosilicon clusters at the Si K- and L-edge Phys. B. 1995, 208 (1-4) 451-452, DOI: 10.1016/0921-4526(94)00721-7
 169. T.K. Sham, M.L. Shek, M. Kuhn, and J. Brbek. XAFS of Mn multilayers on Ru(001) Phys. B. 1995, 208 (1-4) 469-470, DOI: 10.1016/0921-4526(94)00728-E
 170. D.T. Jiang, Z.Q. Gui, S.M. Heald, T.K. Sham, and M.J. Stillman. XAFS of silver(I) metallothionein Phys. B. 1995, 208 (1-4) 729-730, DOI: 10.1016/0921-4526(94)00797-Y
 171. Hiraya, M. Watanabe, and T.K. Sham. Electron and x-ray fluorescence yield measurements of the Cu L2,3-edge x-ray absorption fine structures: A comparative study Rev. Sci. Instrum. 1995, 66 (2) 1528-1530, DOI: 10.1063/1.1145899